Giải bài 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5 trang 57 sách bài tập hóa học 9

Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng 1 ml), quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét.

Bài 47.1 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Tiến hành các thí nghiệm sau :

Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng 1 ml), quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét.

Trả lời

Cho 3ml cồn 96o , sauđó nhỏ một vài giọt dầuăn vàoống nghiệm, quan sát ta thấy dầuăn không tan trong cồn . Thêm nước từ từ vàoống nghiệm, quan sát hiện tượng dầuăn không tan trong cồn nhưng cồn tan rất nhiều trong nước.


Bài 47.2 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

47.2. Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy (được tách ra từ dầu mỏ) về thành phần, cấu tạo.

Nêu cách phân biệt hai loại chất nêu trên.

Trả lời

– Dầu mỡ dùng làm thực phẩm là dẫn xuất hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H, O.

– Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H.

Xem thêm:  Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Về cấu tạo : Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm là các este của glixerol và các axit béo.

Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là những hiđrocacbon.

Cách phân biệt : Đun hai loại với dung dịch kiềm. Loại nào tan được trong kiểm đó là dầu, mỡ dùng làm thực phẩm. Loại nào không tan trong kiềm đó là hiđrocacbon ià dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy.


Bài 47.3 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

47.3. Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và

A. một muối của axit béo.

B. hai muối của axit béo.

C. ba muối của axit béo.

D. một hỗn hợp muối của các axit béo

Trả lời

Đápán D.


Bài 47.4 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá một loại chất béo A bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối Cl7H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1.

Hãy xác định công thức cấu tạo có thể có của loại chất béo này.

Trả lời

Vì chất béo A khi thuỷ phân chỉ tạo ra hai muối của axit : Đó là C17H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 :1. Vậy este A chứa hai gốc axit C17H35COO- và một gốc axit C15H31COO- nên cấu tạo của este A là :

hoặc


Bài 47.5* Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng.

Xem thêm:  Giải đề tự kiểm tra trang 224 sách bài tập giải tích 12

Trả lời

Phương trình hóa học :

((RCOO){C_3}{H_5} + 3NaOHbuildrel {{t^o}} overlongrightarrow {C_3}{H_5}{(OH)_3} + 3RCOONa)

1 mol 3 mol 1 mol 3 mol

? 0,02 mol

({m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = {{1,84} over {92}} = 0,02(mol))

({n_{NaOH}} = {{0,02.3} over 1} = 0,06(mol))

({m_{NaOH}} = 0,06.40 = 2,4(g))

Theođịnh luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mchất béo +mNaOH = mglixerol +mmuối

mchất béo +2,4 =1,84 +17,72

mchất béo =17,16(kg)

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=aGzV7Rf7ezQ

Back to top button