Giải bài 43, 44, 45, 46, 47, 48 , 49, 50, 51, 52, 53, 54 trang 90, 91, 92, 93 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

(eqalign{ & Eleft( X right) = 15.{3 over {14}} + 18.{{27} over {56}} + 21.{{15} over {56}} + 24.{1 over {28}} = 18,375 cr & Vleft( X right) = {left( {15 – 18,375} right)^2}.{3 over {14}} + {left( {18 – 18,375} right)^2}.{{27} over {56}} cr & ;;;;;;;;;;; + {left( {21 – 18,375} right)^2}.{{15} over {56}} + {left( {24 – 18,375} right)^2}.{1 over {28}} approx 5,484 cr & sigma left( X right) = sqrt {Vleft( X right)} approx 2,342 cr} )

Câu 43 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cuộc điều tra được tiến hành như sau : Chọn ngẫu nhiên một bạn học sinh trên đường và hỏi xem gia đình bạn đó có bao nhiêu người. Gọi X là số người trong gia đình bạn học sinh đó. Hỏi X có phải là biến ngẫu nhiên rời rạc không ? Vì sao ?

Giải

X là một biến ngẫu nhiên rời rạc vì :

– Giá trị của X là một số thuộc tập hợp {1, 2, , 100} (vì số người trong mỗi gia đình ở Việt Nam chắc chắn không thể vượt quá 100).

– Giá trị của X là ngẫu nhiên (vì giá trị đó phụ thuộc vào bạn học sinh mà ta chọn một cách ngẫu nhiên).


Câu 44 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong số các gia đình có ba con. Gọi X là số con trai trong gia đình đó. Hãy lập bảng phân bố xác suất của X (giả thiết là xác suất sinh con trai là 0,5).

Giải

X là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Tập hợp các giá trị của X là {0, 1, 2, 3}. Để lập bảng phân bố xác suất của X, ta phải tính các xác suất P(X = 0), P(X = 1), P(X = 2) và P(X = 3).

Không gian mẫu gồm 8 phần tử sau :

(TTT, TTG, TGT, TGG, GTT, GTG, GGT, GGG),

Trong đó chẳng hạn GTG chỉ giới tính ba người con lần lượt là Gái, Trai, Gái.

Như vậy không gian mẫu gồm 8 kết quả có đồng khả năng.

Gọi Ak­ là biến cố Gia đình đó có k con trai (k = 0, 1, 2, 3)

(Pleft( {X = 0} right) = Pleft( {{A_0}} right) = {1 over 8}) (vì chỉ có một kết quả thuận lợi cho A0 là GGG);

(Pleft( {X = 1} right) = Pleft( {{A_1}} right) = {3 over 8}) (vì có ba kết quả thuận lợi cho A1 là TGG, GTG và GGT);

(Pleft( {X = 2} right) = Pleft( {{A_2}} right) = {3 over 8}) (vì có ba kết quả thuận lợi cho A2 là GTT, TGT và TTG);

(Pleft( {X = 3} right) = Pleft( {{A_3}} right) = {1 over 8}) (vì có 1 kết quả thuận lợi cho A3 là TTT);

Vậy bảng phân bổ xác suất của X là :

X

1

2

3

P

({1 over 8})

Xem thêm:  Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tiếng Anh là gì

({3 over 8})

({3 over 8})

({1 over 8})


Câu 45 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số ca cấp cứu ở một bệnh viện vào tối thứ bảy là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

1

2

3

4

5

P

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

0,05

Biết rằng, nếu có hơn 2 ca cấp cứu thì phải tăng cường thêm bác sĩ trực .

a. Tính xác suất để phải tăng cường thêm bác sĩ trực vào tối thứ bảy.

b. Tính xác suất để có ít nhất một ca cấp cứu vào tối thứ bảy.

Giải

a. Gọi A là biến cố Phải tăng bác sĩ trực. Từ điều kiện của bài ra, ta có :

(eqalign{
& Pleft( A right) = Pleft( {X > 2} right) = Pleft( {X = 3} right) + Pleft( {X = 4} right) + Pleft( {X = 5} right) cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 0,2 + 0,1 + 0,05 = 0,35 cr} )

b. (Pleft( {X > 0} right) = 1 – Pleft( {X = 0} right) = 1 – 0,15 = 0,85.)


Câu 46 trang 90 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số cuộc điện thoại gọi đến một tổng đài trong khoảng thời gian 1 phút vào buổi trưa (từ 12 giờ đến 13 giờ) là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất sau :

X

1

2

3

4

5

P

0,3

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

Tính xác suất để trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 12 giờ 31 phút có nhiều hơn hai cuộc gọi.

Giải

Ta có:

(eqalign{
& Pleft( {X > 2} right) = Pleft( {X = 3} right) + Pleft( {X = 4} right) + Pleft( {X = 5} right) cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 0,15 + 0,1 + 0,1 = 0,35 cr} )


Câu 47 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 44 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Giải

Ta có: X = {0, 1, 2, 3}

Bảng phân bố xác suất của X là :

X

1

2

3

P

({1 over 8})

({3 over 8})

({3 over 8})

({1 over 8})

Kỳ vọng của X là :

(Eleft( X right) = {x_1}{p_1} + {x_2}{p_2} + {x_3}{p_3} + {x_4}{p_4} = 0.{1 over 8} + 1.{3 over 8} + 2.{3 over 8} + 3.{1 over 8} = 1,5)

Phương sai của X là :

(Vleft( X right) = {left( {{x_1} – 1,5} right)^2}{p_1} + {left( {{x_2} – 1,5} right)^2}{p_2} + {left( {{x_3} – 1,5} right)^2}{p_3} + {left( {{x_4} – 1,5} right)^2}{p_4} = 0,75)

Độ lệch chuẩn của X là : (sigma left( X right) = sqrt {Vleft( X right)} approx 0,87)


Câu 48 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 45 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Giải

Ta có: X = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

Xem thêm:  Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi quy trình biên soạn chỉnh sửa sách giáo khoa

Bảng phân bố xác suất của X là :

X

1

2

3

4

5

P

0,15

0,2

0,3

0,2

0,1

0,05

Kỳ vọng của X là :

(E(X) = 0.0,15 + 1.0,2 + 2.0,3 + 3.0,2 + 4.0,1 + 5.0,05 = 2,05)

Phương sai :

(eqalign{
& Vleft( X right) = {left( {0 – 2,05} right)^2}.0,15 + {left( {1 – 2,05} right)^2}.0,2 + {left( {2 – 2,05} right)^2}.0,3 + {left( {3 – 2,05} right)^2}.0,2 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,, + {left( {4 – 2,05} right)^2}.0,1 + {left( {5 – 2,05} right)^2}.0,05 approx 1,85 cr} )

Độ lệch chuẩn của X là : (sigma left( X right) = sqrt {Vleft( X right)} approx 1,36)


Câu 49 trang 91 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong bài tập 46 (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Giải

Ta có: X = {0, 1, 2, 3, 4, 5}

Bảng phân bố xác suất của X là :

X

1

2

3

4

5

P

0,3

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

Kỳ vọng của X là :

(E(X) = 0.0,3 + 1.0,2 + 2.0,15 + 3.0,15 + 4.0,1 + 5.0,1 = 1,85)

Phương sai :

(eqalign{
& Vleft( X right) = {left( {0 – 1,85} right)^2}.0,3 + {left( {1 – 1,85} right)^2}.0,2 + {left( {2 – 1,85} right)^2}.0,15 cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,, + {left( {3 – 1,85} right)^2}.0,15 + {left( {4 – 1,85} right)^2}.0,1 + {left( {5 – 1,85} right)^2}.0,1 approx 2,83 cr} )

Độ lệch chuẩn của X là : (sigma = sqrt {Vleft( X right)} approx 1,68)


Câu 50 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn ngẫu nhiên 3 đứa trẻ từ một nhóm trẻ gồm 6 trai và 4 gái. Gọi X là số bé gái trong số 3 đứa trẻ được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của X.

Giải

Ta có: X = {0, 1, 2, 3}

Xác suất để không có bé gái nào là : (Pleft( {X = 0} right) = {{C_6^3} over {C_{10}^3}} = {1 over 6})

Xác suất để có 1 bé gái là : (Pleft( {X = 1} right) = {{C_4^1C_6^2} over {C_{10}^3}} = {1 over 2})

Xác suất để có 2 bé gái là : (Pleft( {X = 2} right) = {{C_4^2C_6^1} over {C_{10}^3}} = {3 over {10}})

Xác suất để có 3 bé gái là : (Pleft( {X = 3} right) = {{C_4^3} over {C_{10}^3}} = {1 over {30}})

Vậy bảng phân bố xác suất là :

X

1

2

3

P

({1 over 6})

({1 over 2})

({3 over 10})

({1 over 30})


Câu 51 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số đơn đặt hàng đến trong một ngày ở một công ty vận tải là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

1

2

3

4

5

P

0,1

0,2

0,4

0,1

0,1

0,1

a. Tính xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4].

b. Tính xác suất để có ít nhất 4 đơn đặt hàng đến công ty đó trong một ngày.

c. Tính số đơn đặt hàng trung bình đến công ty đó trong một ngày.

Giải

a. Xác suất để số đơn đặt hàng thuộc đoạn [1 ; 4] là :

Xem thêm:  Hoạt cảnh ngày 22/12 - Mẫu hoạt cảnh Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(eqalign{
& Pleft( {1 le X le 4} right) = Pleft( {X = 1} right) + Pleft( {X = 2} right) + Pleft( {X = 3} right) + Pleft( {X = 4} right) cr
& ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,1 = 0,8 cr} )

b. Ta có: (Pleft( {X ge 4} right) = Pleft( {X = 4} right) + Pleft( {X = 5} right) = 0,1 + 0,1 = 0,2)

c. Số đơn đặt hàng trung bình đến công ty trong 1 ngày là kỳ vọng của X.

(E(X) = 0.0,1 + 1.0,2 + 2.0,4 + 3.0,1 + 4.0,1 + 5.0,1 = 2,2)


Câu 52 trang 92 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

0,01

0,05

0,1

0,14

0,18

0,25

0,15

0,07

0,04

0,01

a. Tính (P(2 < X < 7))

b. Tính (P(X > 5))

Giải

a. Ta có:

(eqalign{
& Pleft( {2 < X < 7} right) = Pleft( {X = 3} right) + Pleft( {X = 4} right) + Pleft( {X = 5} right) + Pleft( {X = 6} right) cr
& ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; = 0,14 + 0,18 + 0,25 + 0,15 = 0,72 cr} )

b.

(eqalign{
& Pleft( {X > 5} right) = Pleft( {X = 6} right) + Pleft( {X = 7} right) + Pleft( {X = 8} right) + Pleft( {X = 9} right) cr
& ;;;;;;;;;;;;;;, = 0,15 + 0,07 + 0,04 + 0,01 = 0,27 cr} )


Câu 53 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

1

2

3

p

({1 over {28}})

({15 over {56}})

({27 over {56}})

({3 over {14}})

Tính (E(X), V(X)) và (σ(X)) (tính chính xác đến hàng phần nghìn).

Giải

Ta có:

(eqalign{
& Eleft( X right) = 0.{1 over {28}} + 1.{{15} over {56}} + 2.{{27} over {56}} + 3.{3 over {14}} = 1,875 cr
& Vleft( X right) = {left( {0 – 1,875} right)^2}.{1 over {28}} + {left( {1 – 1,875} right)^2}.{{15} over {56}} + {left( {2 – 1,875} right)^2}.{{27} over {56}} cr
& ;;;;;;;;;;;; + {left( {3 – 1,875} right)^2}.{3 over {14}} approx 0,609 cr
& sigma left( X right) = sqrt {Vleft( X right)} approx 0,781 cr} )


Câu 54 trang 93 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

15

18

21

24

P

({3 over {14}})

({{27} over {56}})

({{15} over {56}})

({1 over {28}})

Tính (E(X), V(X)) và (σ(X)) (tính chính xác đến hàng phần nghìn)

Giải

Ta có:

(eqalign{
& Eleft( X right) = 15.{3 over {14}} + 18.{{27} over {56}} + 21.{{15} over {56}} + 24.{1 over {28}} = 18,375 cr
& Vleft( X right) = {left( {15 – 18,375} right)^2}.{3 over {14}} + {left( {18 – 18,375} right)^2}.{{27} over {56}} cr
& ;;;;;;;;;;; + {left( {21 – 18,375} right)^2}.{{15} over {56}} + {left( {24 – 18,375} right)^2}.{1 over {28}} approx 5,484 cr
& sigma left( X right) = sqrt {Vleft( X right)} approx 2,342 cr} )

Video liên quan

Back to top button