Giải bài 4, 5, 6 trang 186 sgk hóa học 12

5. Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khíCO2 .Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thảiCO2vào môi trường là:

Bài 4 trang 186 sgk hóa học 12

4. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Nhiên liệu được coi là sạch, ít gây ô nhiễm môi trường hơn cả là:

A. củi, gỗ, than cốc.

B. than đá. xăng dầu.

C. xăng, dầu.

D. khí thiên nhiên.

Hướng dẫn:

Đáp án: D


Bài 5 trang 187 sgk hóa học 12

5. Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu tương đương 1, 5 triệu tấn dầu và thải vào môi trường khoảng 113 700 tấn khíCO2 .Trong 1 ngày lượng nhiên liệu tiêu thụ tương đương với khối lượng dầu và lượng thảiCO2vào môi trường là:

A. 0,003 triệu tấn dầu, 200 tấnCO2.

B. 0,004 triệu tấn dầu, 311 tấnCO2.

C. 0,005 triệu tấn dầu, 415 tấnCO2.

D. 0,012 triệu tấn dầu, 532 tấnCO2.

Hướng dẫn:

Đáp án: B


Bài 6 trang 187 sgk hóa học 12

6. Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo “kính khó vỡ” dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?

Xem thêm:  Mẫu C4-01/KB ủy nhiệm thu

Hướng dẫn:

Video liên quan

Back to top button