Giải bài 4.1, 4.2 trang 11 sách bài tập toán lớp 6 tập 1

Cho tập hợp A = (left{ {a,b,c,d,e} right}). Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là:

Câu 4.1. trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Cho tập hợp A = (left{ {a,b,c,d,e} right}). Số tập hợp con của A mà có bốn phần tử là:

(A) 6; (B) 5; (C) 4; (D) 3.

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (B) 5.


Câu 4.2. trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tìm số phần tử của các tập hợp sau:

a) Tập hợp A các tháng dương lịch có 31 ngày;

b) Tập hợp B các tháng dương lịch có 30 ngày;

c) Tập hợp C các tháng dương lịch có 29 hoặc 28 ngày;

d) Tập hợp D các tháng dương lịch có 27 ngày.

Giải

a) A có 7 phần tử.

b) B có 4 phần tử.

c) C có 1 phần tử.

d) D không có phần tử nào ((D = emptyset ))

Video liên quan

Xem thêm:  Triệu Quân Sự là ai?
Back to top button