Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 trang 48 sách bài tập hóa học 8

MgO không tan trong nước, N2O5 tan trong nước tạo thành axit HNO3 không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành dung dịch Ba(OH)2 làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.

Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Trả lời

Phươngán B.

Đó là cácoxitCaO,Na2O,BaO; K2O.


Bài 36.2 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Cho các oxit: CO2 ; SO2 ; CO ; P2O5; N2O5 ; NO ; SO3; BaO, CaO. Số oxit tác dụng với .nước tạo ra axit tương ứng là

A.6. B. 4. c.5 D. 8.

Trả lời

Phương án C.

Đó là các oxit :CO2; SO2;P2O5; N2O5;SO3 .


Bài 36.3 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Có ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là

A. nước. B. nước và phenolphtalein.

C. dung dịch HCl. D. dung dịch H2SO4.

Trả lời

Phương án B.

MgO không tan trong nước, N2O5 tan trong nước tạo thành axit HNO3 không làm đổi màu phenolphtalein, BaO tan trong nước thành dung dịch Ba(OH)2 làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.

({N_2}{O_5} + {H_2}O to 2HN{O_3})

(BaO + {H_2}O to Ba{(OH)_2})


Bài 36.4 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước ? Nếu có hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành : SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2.

Xem thêm:  Chuyên Gia Chia Sẻ Trọn Bộ Kỹ Thuật Nuôi Bò 3B Sinh Sản Chi Tiết Nhất

Trả lời

– Cácoxit tác dụng với nước là:SO3, Na2O, CaO, P2O5, CO2.

(S{O_3} + {H_2}O to {H_2}S{O_4})

(N{a_2}O + {H_2}S{O_4} to 2NaOH)

(CaO + {H_2}O to Ca{(OH)_2})

({P_2}{O_5} + 3{H_2}O to 2{H_3}P{O_4})

(C{O_2} + {H_2}O to {H_2}C{O_3})

– Cácoxit không tác dụng với nước là:Al2O3,CuO.

Video liên quan

Back to top button