Giải bài 34, 35, 36 trang 22 sgk đại số 10 nâng cao

b) Tập con của A có hai phần tử là: {a; b}, {a; c}, {b; c}, {b; d}, {c; d}, {a; d}

Câu 34 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10,

B = {n N | n 6} và C = {n N | 4 n 10}

Hãy tìm:

a) A (B C)

b) (AB) (AC) (BC)

Giải

Ta có:

A = {0, 2, 4, 6, 8, 10}

B = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6}

C = {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

a) (B C) = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

A (B C) = {0, 2, 4, 6, 8, 10}

b) AB = {8, 10}; AC = {0, 2}; BC = {0, 1, 2, 3}

(AB) (AC) (BC) = {0, 1, 2, 3, 8,10}

Câu 35 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Điền dấu x vào ô trống thích hợp

Giải

a) Sai

b) Đúng


Câu 36 trang 22 SGK Đại số 10 Nâng cao

Cho tập hợp A = {a; b; c; d}. Liệt kê tất cả các tập hợp con của A có:

a) Ba phần tử

b) Hai phần tử

c) Không quá một phần tử

Giải

a) Tập con của A có ba phần tử là: {a; b; c}, {a; b; d}, {a; c; d}, {b; c; d}

b) Tập con của A có hai phần tử là: {a; b}, {a; c}, {b; c}, {b; d}, {c; d}, {a; d}

c) Tập con của A có không quá một phần tử là: Ø, {a}, {b}, {c}, {d}

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - câu 2. trang 47 sách giáo khoa (sgk) tin học 12
Back to top button