Giải bài 29.19*, 29.20, 29.21 trang 81 sách bài tập vật lý 11

Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A’B’ là ảnh của vật tạo bởi thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của thấu kính và các tiêu điếm chính.

Bài 29.19* trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính. Tia sáng (2) chỉ có phần tia tới.

Hãy vẽ tia ló của tia sáng (2).

Trả lời:

– Kéo dài phần tia tới của (1) và (2) cắt nhau tại S (Hình 29.7G).

– Nối OS cắt tia ló của (1) tại S.

– Nối JS: Tia ló của (2)


Bài 29.20* trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A’ là ảnh của A tạo bởi thấu kính.Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của vật điểm A.

Trả lời:

– Vẽ tia ló theo Al (bất kỳ)

– Dựng trục phụ (Δ) song song với tia ló và xác định tiêu điểm vật phụ F1.

– Vẽ tia tới có đường kéo dài là IF1. Tia này cắt trục chính tại A: vật điểm (Hình 29.8G).

Bài 19.21* trang 81 Sách bài tập (SBT) Vật lý 11

Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A’B’ là ảnh của vật tạo bởi thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của thấu kính và các tiêu điếm chính.

Xem thêm:  Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Toán lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo

Trả lời:

– Nối BB cắt trục chính tại O: quang tâm.

– Dựng thấu kính (hội tụ; ảnh ảo > vật thật).

– Vẽ tia BI song song với trục chính. Tia ló nằm trên đường thẳng BI cắt trục chính tại F: tiêu điểm ảnh chính (Hình 29.9G).

Video liên quan

Back to top button