Giải bài 26, 27, 28, 29 trang 127 sách bài tập toán 6 tập 1

c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với O là một tia gốc O.

Câu 26 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C.

b) Viết tên các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC.

Giải

a) Tên các tia gốc A, gốc B, gốc C:

– Gốc A: AB, AC

– Gốc B: BA, BC

– Gốc C: CA, CB

b) Tên các tia trùng nhau: AB và AC, CB và CA

c) A BA, A (notin )BC


Câu 27 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Vẽ hai tia chung gốc Ox, Oy. Lấy A Ox, B Oy. Xét vị trí ba điểm A, O, B.

Hướng dẫn: Có ba trường hợp hình vẽ.

Giải

– Ba điểm O, A, B thẳng hàng và điểm O nằm giữa hai điểm A, B trong trường hợp Ox, Oy đối nhau (hình 27a)

– Ba điểm O, A, B thẳng hàng và điểm O nằm về một phía so với A, B trong trường hợp Ox, Oy trùng nhau (hình 27b)

– Ba điểm O, A, B không thẳng hàng trong trường hợp Ox, Oy không đối nhau cũng không trùng nhau (hình 27c)


Câu 28 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Trong các câu sau đây nói về vị trí điểm M, em hãy chọn câu đúng:

Xem thêm:  Pepperoni pizza là gì

a) Điểm M nằm giữa A và B.

b) Điểm B nằm giữa A và M.

c) Điểm M nằm giữa hai điểm A, B hoặc không nằm giữa hai điểm đó.

d) Hai điểm M và B nằm cùng phía đối với A.

Giải

a) Sai (hình minh hoạ)

b) Sai (hình minh hoạ)

c) Đúng

d) Đúng


Câu 29 trang 127 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Bổ sung các chỗ thiếu () trong các phát biểu sau:

a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi các điểm O cùng với điểm O được gọi là một

b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với

c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với O là một .

Giải

a) Một phần đường thẳng bị chia ra bởi các điểm O cùng với điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với điểm A.

c) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với O là một tia gốc O.

Video liên quan

Back to top button