Giải bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 sách bài tập toán 8 tập 1

Ta có: ({n^2}left( {n + 1} right) + 2nleft( {n + 1} right)) ( = nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right))

Câu 25 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

({n^2}left( {n + 1} right) + 2nleft( {n + 1} right))luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Giải:

Ta có: ({n^2}left( {n + 1} right) + 2nleft( {n + 1} right)) ( = nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right))

Vì n và n+1 là hai số nguyên liên tiếp nên (nleft( {n + 1} right) vdots 2)

n, n+1, n+2 là 3 số nguyên liên tiếp

Nếu (nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right) vdots 3) mà ƯCLN (left( {2;3} right) = 1)

Vậy (nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right) vdots left( {2.3} right) = 6)


Câu 6.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích đa thức ({x^2}left( {x + 1} right) – xleft( {x + 1} right)) thành nhân tử ta được kết quả là:

A. (x)

B. (xleft( {x + 1} right))

C. (xleft( {x + 1} right)x)

D. (xleft( {x – 1} right)left( {x + 1} right))

Hãy chọn kết quả đúng?

Giải:

Chọn D. (xleft( {x – 1} right)left( {x + 1} right))


Câu 6.2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh các giá trị biểu thức

a. 97.13+130.0,3

b. 86.153530.8,6

Giải:

a. 97.13+130.0,3=97.13+13.3=13.(97+3)=13.100=1300

b. 86.153530.8,6=86.15353.86=86.(15353)=86.100=8600

Video liên quan

Xem thêm:  Mẫu kế hoạch mua sắm tài sản cố định
Back to top button