Giải bài 24, 25, 26, 27, 28 trang 47, 48 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a) 2x – 1 > 5; b) 3x – 2 < 4;

c) 2 – 5x 17; d) 3 – 4x 19.

Hướng dẫn giải:

a)2x – 1 > 5 <=> 2x > 6 <=> x > 3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3

b)3x – 2 < 4 <=> 3x < 6 <=> x < 2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 2

c) 2 – 5x 17 <=> -5x 15 <=> -x 3 <=> x -3

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x -3

d)3 – 4x 19 <=> -4x 16 <=> x -4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x -4


Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)( frac{2}{3})x > -6; b)( -frac{5}{6})x < 20;

c) 3 -( frac{1}{4})x > 2; d) 5 – ( frac{1}{3})x > 2.

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{2}{3})x > -6 <=> x > (-6) : ( frac{2}{3})<=> x > -9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9

b) ( -frac{5}{6})x < 20 <=> x > 20 : (( -frac{5}{6})) <=> x > -24

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24

c) 3 -( frac{1}{4})x > 2 <=> -( frac{1}{4})x > -1 <=> x < (-1) : (-( frac{1}{4})) <=> x < 4

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4

d)5 -( frac{1}{3})x > 2 <=> -( frac{1}{3})x > -3 <=> x < (-3) : (-( frac{1}{3})) <=> x < 9

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

Xem thêm:  Mẫu đơn xin bổ sung, điều chỉnh lớp môn học

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Hướng dẫn giải:

a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x 12 hoặcx 6 hoặc x – 5 7

b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

x 8 hoặc x + 4 12 hoặc -2x -4


Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:

a)x + 2×2 3×3 + 4×4 – 5 < 2×2 3×3 + 4×4 – 6

b) (-0,001)x > 0,003.

Hướng dẫn giải:

a)x + 2×2 3×3+ 4×4- 5 < 2×2 3×3+ 4×4- 6

<=> x < -1

Thay x = -2; -2 < -1 (khẳng định đúng)

Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình

b) (-0,001)x > 0,003. <=> x < -3

Thay x = -2; -2 < -3 (khẳng định sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.


Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Cho bất phương trình x2 > 0

a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn làm bài:

a) Thay x = 2, x = -3 vào bất phương trình x2 > 0 ta có:

x= 2: 22 > 0 4 > 0 khẳng định đúng

x = (-3): (-3)2 > 0 9 > 0 khẳng định đúng.

Vậy x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình.

b)Với x = 0 ta có: 02 > 0 0 > 0 (khẳng định sai)

Vậy mọi giá trị của ẩn không là nghiệm của bất phương trình.

Xem thêm:  Thông tin dự án Garden House 2 từ CDT GM Holdings

Chú ý: Bất phương trình x2 > 0 có tập nghiệm là S = {x/x 0}.

Video liên quan

Back to top button