Giải bài 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 trang 50 sách bài tập vật lí 11

Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm Mtrong không khí một từ trường có cảm ứng từ là 1,6.10-5 T. Xác định khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng.

Bài 21.1, 21.2, 21.3 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

21.1. Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

A. điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và rời xa dây.

B. điểm M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây và lại gần dây.

C. điểm M dịch chuyển theo hướng song song với dây.

D. điểm M dịch chuyển theo một đường sức từ của dòng điện.

Trả lời:

Đáp án B

21.2. Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn gây ra tại tâm O của vòng dây có độ lớn giảm khi

A. cường độ dòng điện tăng dần.

B. cường độ dòng điện giảm dần.

C. số vòng dây dẫn có cùng tâm O tăng dần.

D. đường kính của vòng dây dẫn giảm dần.

Trả lời:

Đáp án B

21.3.Chỉ ra ý đúng.

Cảm ứng từ do dòng điện chạy qua ống dây dẫn hình trụ gây ra ở bên trong ống dây có độ lớn tăng lên khi

A. độ dài của ống dây hình trụ tăng dần.

B. đường kính của ống dây hình trụ giảm dần.

Xem thêm:  Giải bài 5, 6, 7 trang 70 sgk vật lí 10

C. số vòng dây quấn trên mỗi đơn vị dài của ống dây hình trụ tăng dần.

D. cường độ dòng điện chạy qua ống dây hình trụ giảm dần.

Trả lời:

Đáp án C


Bài 21.4 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 11

Dòng điện cường độ 12 A chạy qua một dây dẫn thẳng dài gây ra tại điểm Mtrong không khí một từ trường có cảm ứng từ là 1,6.10-5 T. Xác định khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng.

A. 15 cm. B. 1,5 cm.

C. 150 cm. D. 0,15 cm.

Trả lời:

Đáp án A

Áp dụng công thức B = 2.10-7 I/r ta suy ra khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn thẳng có dòng điện cường độ I = 12A:

(r = {2.10^{ – 7}}.{I over B} = {2.10^{ – 7}}.{{12} over {{{1,6.10}^{ – 5}}}} = 15cm)

Video liên quan

Back to top button