Giải bài 2.5, 2.6, 2.7 trang 8 sách bài tập vật lí 10

2.6. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

2.5. Một xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3 km trên một đường thẳng qua bến xe, và chuyển động với vận tốc 80 km/h ra xa bến. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào ?

A. x = 3 + 80t. B. x = (80 – 3)t.

C.x = 3 -80t. D. x = 80t.

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng PT chuyển động thẳng đều x = x0 + vt

Theo dữ kiện của đề bài thìx0= 3 km, v = 80 km/h => PT chuyển động làx = 3 + 80t

Chọn đáp án A

2.6. Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10 km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào ?

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi cá lăng nha trong lồng trên hồ chứa

A.Ô tô chạy từ A : xA= 54t; Ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10.

B.Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10;Ô tô chạy từ B : xB= 48t.

C.Ô tô chạy từ A : xA = 54t;Ô tô chạy từ B: xB = 48t – 10.

D. Ô tô chạy từ A : xA = – 54t;Ô tô chạy từ B : xB= 48t.

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng PT chuyển động thẳng đềux = x0+ vt

Theo dữ kiện của đề bài thì

x0A= 0 km, vA = 54 km/h=> PT chuyển động của ô tô chạy từ A làxA = 54t

x0B= 10 km,vB == 48 km/h=> PT chuyển động của ô tô chạy từ A làxB= 10 + 48t

Chọn đáp án A

2.7. Cũng bài toán trên, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu ?

A. 1 h ; 54 km. B.1 h 20 ph ; 72 km.

C.1 h40 ph ; 90 km. D.2 h ; 108 km

Hướng dẫn trả lời:

Ô tô A đuổi kịp ô tô B thìxA=xB=>54t =10 + 48t => t = 4/3 h = 1h 40 ph

Khi đó vị trí gặp nhau cách A khoảngxA= 54. 4/3 = 90 km

Chọn đáp án C

Video liên quan

Back to top button