Giải bài 180, 181, 182, 183 trang 28, 29 sách bài tập toán 6 tập 1

Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua 20 bút, Minh mua 15 bút. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Câu 180 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết rằng 126 x, 210 x và 15 < x < 30.

Giải

Vì 126 x và 210 x nên x ƯC (126; 210)

Ta có: (126 = {2.3^2}.7)

210 = 2.3.5.7

ƯCLN(126; 210) = 2.3.7 = 42

ƯC(126; 210) = (left{ {1;2;3;6;7;14;21;42} right})

Vì 15 < x < 30 nên x = 21


Câu 181 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Ngọc và Minh mỗi người mua một số hộp bút chì màu, trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên và số bút ở các hộp đều bằng nhau. Tính ra Ngọc mua 20 bút, Minh mua 15 bút. Hỏi mỗi hôp bút chì màu có bao nhiêu chiếc?

Giải

Vì số bút trong mỗi hộp bằng nhau và trong mỗi hộp có từ hai bút trở lên nên số bút trong mỗi hộp là ước chung của 20 và 15.

Ta có: (20 = {2^2}.5)

15 = 3.5

ƯCLN (20; 15) = 5

ƯC (20; 15) = (left{ {1;5} right})

Vì trong mỗi hộp đều có từ hai bút trở lên nên suy ra mỗi hộp có 5 cây bút.


Câu 182 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một đội y tế có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào mỗi tổ?

Xem thêm:  Kỹ Thuật Nuôi Kỳ Tôm Sinh Sản

Giải

Số tổ nhiều nhất chính là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá

Ta có (24 = {2^3}.3)

(108 = {2^2}{.3^3})

ƯCLN (24; 108)= 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 12 tổ.


Câu 183 trang 29 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?
12, 25, 30, 21

Giải

Ta có: (12 = {2^2}.3) (25 = {5^2})

(21 = 3.7) (30 = 2.3.5)

Suy ra: ƯCLN (12; 25) = 1 và ƯCLN (25; 12) = 1

Vậy 12 và 25; 25 và 21 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Video liên quan

Back to top button