Giải bài 161, 162, 163, 164 trang 64, 65 sgk toán 6 tập 2

Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Bài 161 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Tính giá trị của biểu thức:

(A = – 1,6:left( {1 + {2 over 3}} right))

(B = 1,4.{{15} over {49}} – left( {{4 over 5} + {2 over 3}} right):2{1 over 5})

Hướng dẫn làm bài:

(A = – 1,6:left( {1 + {2 over 3}} right) = {{ – 16} over {10}}:{5 over 3} = {{ – 8} over 5}.{3 over 5} = {{ – 24} over {25}})

(B = 1,4.{{15} over {49}} – left( {{4 over 5} + {2 over 3}} right):2{1 over 5} )

(= {{14} over {10}}.{{15} over {49}} – left( {{{12 + 10} over {15}}} right):{{11} over 5})

( = {3 over 7} – {{22} over {15}}.{5 over {11}} = {3 over 7} – {2 over 3} = {{9 – 14} over {21}} = {{ – 5} over {21}})


Bài 162 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (left( {2,8x – 32} right):{2 over 3} = – 90)

b) (left( {4,5 – 2x} right).1{4 over 7} = {{11} over {14}})

Hướng dẫn làm bài:

a) Từ (left( {2,8x{rm{ }}-{rm{ }}32} right):{2 over 3} = – 90)

suy ra (2,8x{rm{ }}-{rm{ }}32{rm{ }} = – 90.{2 over 3}).

hay (2,8x – 32 = – 60)

Chuyển vế ta được (2,8x = – 60 + 32) hay (2,8x = – 28).

Vậy x = -10.

b) Từ (left( {4,5 – 2x} right).1{4 over 7} = {{11} over {14}})

suyra (4,5 – 2x = {{11} over {14}}:1{4 over 7})

Xem thêm:  Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 85 sách bài tập toán lớp 6 tập 1

hay (4,5 – 2x = {{11} over {14}}:{{11} over 7} Rightarrow 4,5 – 2x = {{11} over {14}}.{7 over {11}})

Do đó 4,5 2x = 0,5. Chuyểnvế ta được: 2x = 4,5 0,5 hay 2x = 4

Vậy x = 2.


Bài 163 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại: vải hoa và vải trăng. Biết số vài hoa bằng 78,25% số vài trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Hướng dẫn làm bài:

Số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng.

Toàn bộ số vải của cửa hàng bằng số vải hoa cộng số vải trắng.

Do đó toàn bộ số vải bằng:

78,25% số vải trắng + 100% số vải trắng = 178,25% số vải trắng.

Theo đầu bài tổng số vải này là 356,5m, nghĩa là 178,25% số vải trắng bằng 356,5m. Suy ra số vải trắng là:

(356,5:178,25% = {{356,5.100} over {178,25}} = 200left( m right))

Số vải hoa bằng:

356,5 – 200 = 156,5 (m)

Vậy số vải trắng là: 200m. Số vải hoa là: 156,5 m.


Bài 164 trang 65 sgk toán 6 tập 2

Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200 đ vì đã được khuyến mại 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Hướng dẫn làm bài:

Bạn Oanh được trả lại 1200 đồng vì khuyến mại 10%

Điều đố có nghĩa là 10% của giá cuốn sách bằng 1200đ. Do đó giá cuốn sách bằng:

(1200:10% = 1200:{{10} over {100}} = 12000) đồng

Video liên quan

Xem thêm:  Bản kiểm điểm mất thẻ Đảng viên
Back to top button