Giải bài 16, 17,18, 19, 20, 21 trang 165 sách bài tập sinh học 10

C. Nước luộc khoai tây (500g khoai tây thái nhỏ + 1 lít nước đun sôi 20 phút) + peptôn lOg, thạch 20g, pH 6,8 – 7.

16 Môi trường nào sau đây là môi trường bán tổng hợp (g/1) ?

A. NaNƠ3- 9, K2HP04- 4, MgS04- 1,5, KC1- 1,5, FeS04- 0,2, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 5-6.

B. Peptôn – 10, cao thịt bò – 10, K0HPO4 – 3, NaCl – 3, nước 1 lít, thạch 20g, pH = 7.

C. Nước luộc khoai tây (500g khoai tây thái nhỏ + 1 lít nước đun sôi 20 phút) + peptôn lOg, thạch 20g, pH 6,8 – 7.

17. Môi trường nào trong câu số 16 dùng để nuôi nấm mốc ?

A. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật tự dưỡng ?

B. Nhận Cacbon từ C02 của khí quyển.

C. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, c. Nhận năng lượng từ các phản ứng ôxi hoá CỆẤC hợp chất vô cơ.

D. Nhận Cacbon từ các hợp chất hữu cơ.

19. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật tự dưỡng ?

A. Tảo đơn bào.

B. Vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục.

C. Vi khuẩn nitrat hoá, ôxi hoá hiđrô và ôxi hoá lưu huỳnh.

D. Nấm mốc.

20. Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang dưỡng ?

A. Vi khuẩn lam.

B. Tảo đơn bào.

C. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.

D. Vi khuẩn lactic

21. Điều nào sau đây không đúng khi nói về vi sinh vật dị dưỡng ?

Xem thêm:  Tải Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng

A.Thu năng lượng nhờ ôxi hoá các hợp chất hữu cơ.

B. Sử dụng ánh sáng mặt trời làm nguồn năng lượng và các hợp chất hữu cơ làm nguồn cacbon.

C. Sử dụng các hợp chất hữu cơ vừa làm nguồn năng lượng vừa làm nguồn cacbon.

D. Ỗi hóa các hợp chất hữu cơ đơn giản để thu năng lượng và dùngCO2làm nguồn cacbon.

Hướng dẫn:

Back to top button