Giải bài 132, 133, 11.5, 11.6 trang 87, 88 sách bài tập toán 6 tập 1

Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng một số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập 1). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm 0. Ta cũng quy ước rằng tại thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = -2 thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến địa điểm O). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau:

Câu 132 trang 87 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Biểu diễn các số 25, 36, 49 dưới dạng tích của hai số nguyên bằng nhau. Mỗi số có bao nhiêu cách biểu diễn?

Giải

25 = 5.5 = (-5).(-5)

36 = 6.6 = (-6).(-6)

49 = 7.7 = (-7).(-7)

Mỗi số có hai cách biểu diễn.


Câu 133 trang 87 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một người đi dọc theo một con đường (hình 26) với vận tốc v km/h. Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng một số âm (xem bài tập 43 SGK Toán 6 tập 1). Hiện tại người đó đang ở tại địa điểm 0. Ta cũng quy ước rằng tại thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó được biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = -2 thì có nghĩa là 2 giờ trước đó (hay còn 2 giờ nữa người đó mới đến địa điểm O). Hãy xác định vị trí người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau:

Xem thêm:  Áp lực giảm giá đất nền trên thị trường thứ cấp có thể tăng dần

a) v = 4, t = 2

b) v = 4, t = -2

c) v = -4, t = 2

d) v = -4, t = -2

Giải

Ta có: s = v.t

a) v = 4, t = 2 (Rightarrow )s = 4.2 = 8. Nghĩa là người đó ở điểm M (sau 2 giờ người đó ở cách điểm O 8km về phía bên phải).

b) v = 4, b = -2 (Rightarrow )s = 4.(-2) = -8. Nghĩa là người đó ở điểm N (trước đó 2 giờ người đó cách điểm O 8km về phía bên trái).

c) v = -4, t = 2 (Rightarrow )s = (-4).2 = -8. Nghĩa là người đó ở điểm N (sau 2 giờ người đó cách điểm O 8km về phía bên trái)

d) v = -4, t = -2 (Rightarrow )s = (-4).(-2) = 8.Nghĩa là người đó ở điểm M (sau 2 giờ người đó mới đến điểm O)


Câu 11.5 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Tìm năm giá trị của x Z sao cho:

a) 1983(x – 7) > 0 ; b) (-2010)(x + 3) > 0.

Giải

a) Chẳng hạn (x in left{ {8,9,10,11,12,…} right})

Khi x > 7 thì x – 7 > 0 nên 1983(x – 7) > 0

b) Chẳng hạn (x in left{ { – 4, – 5, – 6, – 7, – 8,…} right})

Khi x < -3 thì x + 3 < 0 nên (-2010)(x + 3) > 0.

Câu 11.6 trang 88 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Cho a Z. So sánh (-5)a với 0.

Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh lời giải:

Nếu a = 0 thì (-5)a = ………

Nếu a > 0 thì (-5)a ………. 0

Nếu a < 0 thì …………………

Giải

Nếu a = 0 thì (-5)a = 0;

Nếu a > 0 thì (-5)a < 0;

Nếu a < 0 thì (-5)a > 0.

Video liên quan

Back to top button