Giải bài 116, 117, 118, 119 trang 32 sách bài tập toán lớp 6 tập 2

(eqalign{ & left( {4{2 over 5} + 1{1 over 5}} right) + a = 6 cr & 5{3 over 5} + a = 6 Rightarrow a = 6 – 5{3 over 5} = 5{5 over 5} – 5{3 over 5} = {2 over 5} cr & 3,5 + a + b + 4{1 over 5} = 8,3 cr & 3,5 + left( {{2 over 5} + 4{1 over 5}} right) + b = 8,3 cr & 4{3 over 5} + b = 8,3 – 3,5 cr & 4,6 + b = 4,8 Rightarrow b = 0,2 cr & 4{2 over 5} + b + 0,7 + g = 8,3 cr & left( {4,4 + 0,2 + 0,7} right) + g = 8,3 cr & 5,3 + g = 8,3 Rightarrow g = 8,3 – 5,3 = 3 cr} )

Câu 116 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) y + 30%y = -1, 3 b) (y – 25% y = {1 over 2})

c) (3{1 over 3}y + 16{3 over 4} = – 13,25)

Giải

a) y + 30%y = -1, 3

(1+30%) y = -1, 3

(eqalign{
& {{130} over {100}}y = – 1,3 cr
& y = {{ – 13} over {10}}:{{130} over {100}} cr
& y = {{ – 13} over {10}}.{{100} over {130}} = – 1 cr} )

b) (y – 25% y = {1 over 2})

(left( {1 – 25% } right)y = {1 over 2})

(eqalign{
& {{75} over {100}}y = {1 over 2} cr
& y = {1 over 2}:{{75} over {100}} cr
& y = {1 over 2}.{{100} over {75}} = {2 over 3} cr} )

c)(3{1 over 3}y + 16{3 over 4} = – 13,25)

(eqalign{
& {{10} over 3}y = – 13{1 over 4} – 16{3 over 4} cr
& {{10} over 3}y = – 30 cr
& y = – 30:{{10} over 3} = – 30.{3 over {10}} = – 9 cr} )


Câu 117 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g:

Xem thêm:  Mẫu giấy mời tham dự đại hội - Giấy mời dự đại hội

Giải

Ta có

(4{2 over 5} + a + 1{1 over 5} + 2,3 = 8,3)

(eqalign{
& left( {4{2 over 5} + 1{1 over 5}} right) + a = 6 cr
& 5{3 over 5} + a = 6 Rightarrow a = 6 – 5{3 over 5} = 5{5 over 5} – 5{3 over 5} = {2 over 5} cr
& 3,5 + a + b + 4{1 over 5} = 8,3 cr
& 3,5 + left( {{2 over 5} + 4{1 over 5}} right) + b = 8,3 cr
& 4{3 over 5} + b = 8,3 – 3,5 cr
& 4,6 + b = 4,8 Rightarrow b = 0,2 cr
& 4{2 over 5} + b + 0,7 + g = 8,3 cr
& left( {4,4 + 0,2 + 0,7} right) + g = 8,3 cr
& 5,3 + g = 8,3 Rightarrow g = 8,3 – 5,3 = 3 cr} )

(3,5 + 1,2 + c + e = 8,3 )

(Rightarrow c + e = 8,3 – 4,7 = 3,6) (1)

(4,2 + 0,7 + d + e = 8,3 )

(Rightarrow d + e = 8,3 – 4,9 = 3,4) (2)

(2,3 + 3 + d + c = 8,3 )

(Rightarrow c + d = 8,3 – 5,3 = 3) (3)

Cộng từng vế (1), (2) và (3):

2 (c + d + e) = 3, 6 + 3, 4 + 3

c + d + e = 5

Suy ra: d = 1, 4; c = 1, 6; e = 2


Câu 118 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Viết các phân số dưới ({7 over {10}};{{10} over {21}};{7 over 8})dạng tổng các phân số có tử bằng 1 và mẫu khác nhau

Giải

(eqalign{
& {7 over {10}} = {5 over {10}} + {2 over {10}} = {1 over 2} + {1 over 5} cr
& {{10} over {21}} = {7 over {21}} + {3 over {21}} = {1 over 3} + {1 over 7} cr
& {7 over 8} = {4 over 8} + {2 over 8} + {1 over 8} = {1 over 2} + {1 over 4} + {1 over 8} cr} )


Câu 119 trang 32 Sách Bài Tập (SBT) Toán Lớp 6 tập 2

Tính một cách hợp lý

Xem thêm:  Cách vẽ bìa sách lớp 8 đơn giản

a) ({rm{4}}{3 over 4} + left( { – 0,37} right) + {1 over 8} + left( { – 1,28} right) + left( { – 2,5} right) + 3{1 over {12}})

b) ({3 over {5.7}} + {3 over {7.9}} + .. + {3 over {59.61}})

c) ({{{5 over {22}} + {3 over {13}} – {1 over 2}} over {{4 over {13}} – {2 over {11}} + {3 over 2}}})

Giải

a) ({rm{4}}{3 over 4} + left( { – 0,37} right) + {1 over 8} + left( { – 1,28} right) + left( { – 2,5} right) + 3{1 over {12}})

(eqalign{
& = left( {4{3 over 9} + {1 over 8} + 3{1 over {12}}} right) – left( {0,37 + 1,28 + 2,5} right) cr
& = left( {4{{18} over {24}} + {3 over {24}} + 3{2 over {24}}} right) – left( {4,15} right) cr
& = 7{{23} over {24}} – 4{3 over {20}} = 7{{115} over {120}} – 4{{18} over {120}} = 3{{97} over {120}} cr} )

(eqalign{
& b){3 over {5.7}} + {3 over {7.9}} + .. + {3 over {59.61}} cr
& = {3 over 2}.left( {{2 over {5.7}} + {2 over {7.9}} + .. + {2 over {59.61}}} right) cr
& = {3 over 2}.left( {{1 over 5} – {1 over 7} + {1 over 7} – {1 over 9} + … + {1 over {59}} – {1 over {61}}} right) cr
& = {3 over 2}.left( {{1 over 5} – {1 over {61}}} right) cr
& = {3 over 2}.{{56} over {305}} = {{84} over {305}} cr} )

(eqalign{
& c){{{5 over {22}} + {3 over {13}} – {1 over 12}} over {{4 over {13}} – {2 over {11}} + {3 over 2}}} = {{left( {{5 over {22}} + {3 over {13}} – {1 over 12}} right).left( {2.11.13} right)} over {left( {{4 over {13}} – {2 over {11}} + {3 over 2}} right).left( {2.11.13} right)}} cr
& = {{65 + 66 – 143} over {88 – 52 + 429}} = {{ – 12} over {465}} = {{ – 4} over {155}} cr} )

Xem thêm:  Các trường ĐH ở Gò Vấp

Video liên quan

Back to top button