Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 64 sách giáo khoa hình học 10

(eqalign{ & {S_{GFC}} = {2 over 3}{S_{CEF}} = {2 over 3}.{1 over 2}{S_{CAE}} = {2 over 3}.{1 over 2}.{1 over 2}{S_{ABC}} = {1 over 6}.{1 over 2}.30.30 cr & = 75(c{m^2}) cr} )

Câu 10 trang 64 SGK Hình học 10

Tam giác (ABC) vuông ở (A) và có góc (B = 50^0). Hệ thức nào sau đây là sai:

A. ((overrightarrow {AB} ,overrightarrow {BC} ) = {130^0})

B. ((overrightarrow {BC} ,overrightarrow {AC} ) = {40^0})

C. ((overrightarrow {AB} ,overrightarrow {CB} ) = {50^0})

D. ((overrightarrow {AC} ,overrightarrow {CB} ) = {120^0})

Trả lời:

Chọn D.


Câu 11 trang 64 SGK Hình học 10

Cho (overrightarrow a ) và (overrightarrow b )là hai vecto cùng hướng và đều khác vecto (overrightarrow 0 ) . Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

A. (overrightarrow a .overrightarrow b = |overrightarrow a |.|overrightarrow b |)

B.(overrightarrow a .overrightarrow b = 0)

C. (overrightarrow a .overrightarrow b = – 1)

D. (overrightarrow a .overrightarrow b = – |overrightarrow a |.|overrightarrow b |)

Trả lời:

A đúng vì:

(overrightarrow a .overrightarrow b = |overrightarrow a |.|overrightarrow b |cos(overrightarrow a ,overrightarrow b ))

Khi (overrightarrow a) và (overrightarrow b) cùng hướng thì ((overrightarrow a ,overrightarrow b ) = {0^0})

(cos (overrightarrow a ,overrightarrow b ) = 1 Rightarrow overrightarrow a .overrightarrow b = |overrightarrow a |.|overline b |)


Câu 12 trang 64 SGK Hình học 10

Cho tam giác (ABC) vuông cân tại (A) có (AB = AC = 30 cm). Hai đường trung tuyến (BF) và (CE) cắt nhau tại (G). Diện tích tam giác (GFC) là:

A. (50cm^2)

B. (50 sqrt2 cm^2)

C. (75cm^2)

D. (15 sqrt{105} cm^2)

Trả lời:

Chọn C. Ta có:

(eqalign{
& {S_{GFC}} = {2 over 3}{S_{CEF}} = {2 over 3}.{1 over 2}{S_{CAE}} = {2 over 3}.{1 over 2}.{1 over 2}{S_{ABC}} = {1 over 6}.{1 over 2}.30.30 cr
& = 75(c{m^2}) cr} )


Câu 13 trang 64 SGK Hình học 10

Xem thêm:  Mẫu hợp đồng BOT - HoaTieu.vn

Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) có (AB = 5cm, BC = 13cm). Gọi góc (ABC = α) và góc (ACB = β). Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh (α) và (β).

Trả lời:

a) (α > β) b) (α < β)

c) (α = β) d) (α β)

Trả lời:

Ta có: (A{C^2} = {13^2} – {5^2} = 144 Rightarrow AC = 12)

(AC > AB sin α > sin β α > β)

Vậy b ) đúng

Video liên quan

Back to top button