Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 34, 35 sách bài tập (sbt) toán đại số 10

Để xét xem một điểm với tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không thuộc đồ thị.

Bài 10 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xác định các hệ số a và b để đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm sau

a) (A({2 over 3}; – 2)) vàB(0;1);

b) (M( – 1; – 2)) và (N(99; – 2))

c)P(4;2) và Q(1;1).

Gợi ý làm bài

Để xác định các hệ số a và b ta dựa vào tọa độ các điểm mà đồ thị đi qua, lập hệ phương trình có hai ẩn a và b.

a)Vì đồ thị đi qua (A({2 over 3}; – 2)) nên ta có phương trình (a.{2 over 3} + b = – 2)

Tương tự, dựa vào tọa độ của B(0;1) ta có 0 + b =1.

Vậy, ta có hệ phương trình.

(left{ matrix{
{{2a} over 3} + b = – 2 hfill cr
b = 1 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
a = – {9 over 2} hfill cr
b = 1 hfill cr} right.)

b) (a = 0;b = – 2)

c) (a = {1 over 3};b = {2 over 3})


Bài 11 trang 34 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Viết phương trình đường thẳng y = ax + b ứng với hình sau

Gợi ý làm bài

Xem thêm:  Giám đốc CDC là gì?

a) Ta thấy đường thẳngy = ax + b đi qua hai điểm (0; 3) và (1; 0). Vậy ta có:

(left{ matrix{
3 = b hfill cr
0 = a + b hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
a = – 3 hfill cr
b = 3 hfill cr} right.)

Đường thẳng có phương trình là y = -3x + 3

b) y = -4x

c) y = x – 2


Bài 12 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Cho hàm số (y = | – x – 3| + |2x + 1| + |x + 1|.) Xét xem điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị của nó.

a) A(-1; 3);

b) B(0; 6);

c) C(5; -2;

d) D(1; 10).

Gợi ý làm bài

Để xét xem một điểm với tọa độ cho trước có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) hay không ta chỉ cần tính giá trị của hàm số tại hoành độ của điểm đã cho. Nếu giá trị của hàm số tại đó bằng tung độ của điểm đang xét thì điểm đó thuộc đồ thị, còn nếu ngược lại thì điểm đang xét không thuộc đồ thị.

a)Với điểm A(-1 ; 3). Ta có

(| – ( – 1) – 3| + |2.( – 1) + 1| + | – 1 + 1| = 2 + 1 + 0 = 3) , bằng tung độ của điểm A do đó điểm A thuộc đồ thị;

b) Điểm B không thuộc đồ thị;

c) Điểm C không thuộc đồ thị;

d) Điểm D không thuộc đồ thị.


Bài 13 trang 35 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của mỗi hàm số

a) (y = |2x – 3|)

b) (y = | – {3 over 4}x + 1|)

Xem thêm:  Mẫu đơn xin học hè mầm non - Đơn xin học hè mẫu giáo

c) (y = x + |x|)

Gợi ý làm bài

a)Ta có thể viết

(y = left{ matrix{
2x – 3,x ge {3 over 2} hfill cr
– 2x + 3,x < {3 over 2} hfill cr} right.)

Từ đó có bảng biến thiên và đồ thị của hàm số$$y = |2x – 3|$$ (h.32)

b)Bảng biến thiên và đồ thị của hàm số (y = | – {3 over 4}x + 1|) (h.33)

c)Ta có thể viết

(y = left{ matrix{0,x < 0 hfill cr 2x,x ge 0 hfill cr} right.)

vàđồ thị của hàm số (y = x + |x|) được vẽ trên hình 34.

Video liên quan

Back to top button