Giải bài 1, 2 trang 61 sách bài tập sinh học 9

Qua 3 thế hệ tự thụ phấn cho thấy cứ qua mỗi thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp tử giảm đi 1/2. Vậy, qua n thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp Aa = (1/2)n. Tỉ lệ các thể đồng hợp là AA = aa = (1 – (1/2)n)/2.

Bài 1. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục qua 3 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba.

Lời giải

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hộ tự thụ phấn thứ nhất là :

1/4 AA: 1/2 Aa: 1/4 aa

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ hai là :

3/8 AA : 1/4 Aa : 3/8 aa

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba là :

7/16 AA: 1/8 Aa:7/16aa

Bài 2. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn raliên tục qua 3 thế hệ.Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ n.

Lời giải

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ nhất là :

1/4 AA: 1/2 Aa: 1/4 aa

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ hai là :

3/8 AA : 1/4 Aa : 3/8 aa

– Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ tự thụ phấn thứ ba là :

Xem thêm:  it says là gì - Nghĩa của từ it says

7/16 AA: 1/8 Aa:7/16aa

Qua 3 thế hệ tự thụ phấn cho thấy cứ qua mỗi thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp tử giảm đi 1/2. Vậy, qua n thế hộ tự thụ phấn thì tỉ lệ dị hợp Aa = (1/2)n. Tỉ lệ các thể đồng hợp là AA = aa = (1 – (1/2)n)/2.

Video liên quan

Back to top button