Giải bài 1, 2, 3 trang 55, 56 vở bài tập toán lớp 4 tập 1

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

Có góc nhọn là

Có góc tù là

Có góc bẹt là

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

AH

AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

– Các cạnh song song với cạnh AB là:

Bài giải:

1. Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Trong mỗi hình bên

Có vuông góc là

Góc vuông đỉnh M; cạnh là MP, MO

– Góc vuông đỉnh A;cạnh là AB; AD

– Góc vuông đỉnh B; cạnh là BD; BC

– Góc vuông đỉnh D; cạnh là DC; DA

Có góc nhọn là

– Góc nhọn đỉnh là N; cạnh là NO, NP

– Góc nhọn đỉnh là O; cạnh là OM, OP

– Góc nhọn đỉnh là P, cạnh à PM, PO

Góc nhọn đỉnh là P; cạnh là PO, PN

– Góc nhọn đỉnh là C; cạnh là CB,CD

Xem thêm:  Bài văn về thầy cô và mái trường lớp 7

– Góc nhọn đỉnh là D; cạnh là DC, DB và cạnh là DA, DB

– Góc nhọn đỉnh là B, cạnh là BA, BD

Có góc tù là

Góc tù đỉnh là O , cạnh là ON, OP

Góc tù đỉnh là B; cạnh là BA

Có góc bẹt là

Góc bẹt đỉnh là O; cạnh là OM, ON

2. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Đường cao hình tam giác ABC là:

S
AH

Đ
AB

3. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) Các hình chữ nhật có trong hình bên là:

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

– Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

Video liên quan

Back to top button