Giải bài 1, 2, 3 trang 51 sgk toán 4

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 42 trang 51 sgk Toán 4

Bài 1

a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

Bài 2

Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

Bài 3 Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

– AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

– AD và BClà cặp cạnh song song với nhau.

b) Trong hình vuông MNPQ có:

MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

– MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

Bài 2 BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD

Bài 3

Trong hình MNPQ có:

a) MN song song với QP.

b) MN song song với MQ.

Trong hình DEGHI có:

a) DI song song với GH

b) DE vuông góc với EG

DI vuông góc với IH

IH vuông góc với GH

Xem thêm:  Văn mẫu lớp 11: Tổng hợp những mở bài về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu (43 mẫu)

Video liên quan

Back to top button