Giải bài 1, 2, 3 trang 51, 52 sgk toán 5

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

Bài 1 trang 51 sgk Toán 5

Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25;

b) 6,4 + 18,36 + 52;

c) 20,08 + 32,91 + 7,15;

d) 0,75 + 0,09 + 0,8

Hướng dẫn giải:

a) b)

c) d)


Bài 2 trang 52 sgk Toán 5

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

a

b

c

(a+b) + c

a+ (b+c)

2,5

6,8

1,2

1,34

0,52

4

Nhận xét: Phép cộng có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

(a+b) +c = a+ (b+c)

Hướng dẫn giải:


Bài 3 trang 52 sgk Toán 5

Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) (12,7 + 5,89 +1,3);

b) (38,6 + 20,09 + 7,91);

c) (5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2);

d) (7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55).

Hướng dẫn giải:

a)(12,7 + 5,89 +1,3= 12,7 + 1,3 + 5,89)

(= 14+ 5,89)

(= 19,89)

b)(38,6 + 20,09 + 7,91= 38,6 + (2,09 + 7,91))

(= 38,6 + 10)

(= 48,6)

c) (5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2))

(= 10 + 9)

(= 19)

d) (7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55))

(= 10 + 1)

( = 11)

Video liên quan

Xem thêm:  Đề bài - giải câu 5 trang 78 sbt địa 12
Back to top button