Giải bài 1, 2, 3 trang 20 vở bài tập toán 4 tập 2

(eqalign{ & {4 over {12}} = {1 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {18}} = {1 over 2} cr & {{24} over {30}} = {4 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,{{60} over {36}} = {5 over 3} cr & {{25} over {100}} = {1 over 4},,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {54}} = {4 over 3} cr & {{60} over {80}} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,,{{35} over {210}} = {1 over 6} cr} )

1. Rút gọn các phân số:

(eqalign{
& {4 over {12}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {18}} = … cr
& {{24} over {30}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,,{{60} over {36}} = … cr
& {{25} over {100}} = …,,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {54}} = … cr
& {{60} over {80}} = …,,,,,,,,,,,,,,,,,{{35} over {210}} = … cr} )

2. Khoanh vào những phân số bằng ( 2 over 5):

({6 over {12}},,;,,{6 over {15}},,;,,{{10} over {25}},,;,,{5 over 2},,;,,{{16} over {40}})

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các phân số ({3 over 9}; {3 over {10}};{{11} over {33}};{6 over 9})phân số tối giản là:

A. ({3 over 9}) B. ({3 over {10}}) C. ({{11} over {33}}) D. ({6 over 9})

Bài giải

1.

(eqalign{
& {4 over {12}} = {1 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {18}} = {1 over 2} cr
& {{24} over {30}} = {4 over 5},,,,,,,,,,,,,,,,,{{60} over {36}} = {5 over 3} cr
& {{25} over {100}} = {1 over 4},,,,,,,,,,,,,,,{{72} over {54}} = {4 over 3} cr
& {{60} over {80}} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,,{{35} over {210}} = {1 over 6} cr} )

2.

3. Chọn B.

Video liên quan

Xem thêm:  Bài 55 - 56: ôn tập: năng lượng và vật chất
Back to top button