Giải bài 1, 2, 3 trang 134 sgk hóa học 11 nâng cao

b) Phương pháp tách chiết: Dùng để tách chât lỏng có khối lượng riêng khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Dựa vào sự tách lớp của các hóa chất. Thông thường nếu các hóa chất hòa tan vào nhau không tách lớp, phải dùng thêm hóa chất để làm cho các chất cần tinh chế tách lớp. Khi đó mới thực hiện được phương pháo chiết. Ví dụ: Ngâm rượu thuốc.

Câu 1 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy nêu nguyên tắc và cách thức tiến hành của từng phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ đã học. hãy đưa ra những thí dụ mà em biết về việc áp dụng các phương pháp trong thực tế.

Giải

a) Phương pháp chưng cất: Dùng để tách các chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Trong quá trình chưng cất, chất có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ tách ra trước. Ví dụ: Nấu rượu

b) Phương pháp tách chiết: Dùng để tách chât lỏng có khối lượng riêng khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Dựa vào sự tách lớp của các hóa chất. Thông thường nếu các hóa chất hòa tan vào nhau không tách lớp, phải dùng thêm hóa chất để làm cho các chất cần tinh chế tách lớp. Khi đó mới thực hiện được phương pháo chiết. Ví dụ: Ngâm rượu thuốc.

c) Phương pháp kết tinh: Dùng để tách các chất rắn có độ tan khác nhau ra khỏi hỗn hợp. Dùng dung môi thích hợp hòa tan chất rắn chuyển hỗn hợp cần tách thành hai pha: Pha rắn và pha lỏng, sau đó lọc và đem phần nước lọc kết tinh. Ví dụ: sản xuất đường.

Xem thêm:  Bài tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường 2022

Câu 2 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy thiết lập công thức phân tử của hợp chất A và B ứng với các số liệu thực nghiệm sau (không ghi %O)

a) C: 58,58%, H:4,06%, N:11,38%, ({d_{A/C{O_2}}} = 2,79)

b)C: 39,81%, H:6,68%, ({d_{B/C{O_2}}} = 1.04)

Giải

a) (% O = 100 – (58,58 + 4,06 + 11,38) = 25,98% )

({M_A} = 2,79.44 = 123(g/mol))

Đặt công thức tổng quát của A: ({C_x}{H_y}{O_z}{N_t})

Ta có (x:y:z:t = frac{{% C}}{{12}}:frac{{% H}}{1}:frac{{% O}}{{16}}:frac{{% N}}{{14}} = 6:5:2:1)

Công thức đơn giản của A: ({left( {{C_6}{H_5}{O_2}N} right)_n}).

Ta có ({M_A} = 123 Rightarrow n = 1)

( Rightarrow ) CTPT của A: ({C_6}{H_5}{O_2}N)

b) Tương tự CTPT của B: ({C_2}{H_4}{O_2})

Câu 3 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Parametađion (thuốc chống co giật) chứa 53,45%, 7,01%,8,92%còn lại làcho biết phân tử khối của nó laf153.Xác định công thức của phân tử hợp chất.Vì sao phân tử khối của các hợp chất chứalà số chẵn của phân tử khối của paramentađion lại là số lẻ(không kể phần thập phân)?

a) Sự điện li của nước

b) Tia tử ngoại biến thành ({O_3})

c) Cộng HCl vào etilen

Giải

Giải tương tự bài tập 2 ta được CTPT parametađion: ({C_7}{H_{11}}{O_3}N)

Phân tử khối của parametađion là số lẻ vì số nguyên tử H là số lẻ.

Video liên quan

Back to top button