Giải bài 1, 2, 3 trang 10 vở bài tập toán lớp 5 tập 1

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = {{12} over {35}} times {{25} over {36}} = {{12 times 25} over {35 times 36}} = {{6 times 2 times 5 times 5} over {7 times 5 times 6 times 3 times 2}} = {5 over {21}})

Đề bài

1. Tính

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = ……….)

b) ({6 over 5}:{8 over 3} = ………..)

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = ……………)

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = ……….)

e) (14 times {5 over {21}} = ……….)

g) (10:{5 over 3} = ……….)

h) ({5 over 3}:10 = ………..)

2. Tính (theo mẫu)

Mẫu: ({9 over {10}} times {5 over 6} = {{9 times 5} over {10 times 6}} = {{3 times 3 times 5} over {5 times 2 times 3 times 2}} = {3 over 4})

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = ………)

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = …………..)

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = …………)

3. Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài ({{15} over 4}) m, chiều rộng ({2 over 3})m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.

Đáp án

1. Tính

a) ({5 over 9} times {{12} over 7} = {{5 times 12} over {9 times 7}} = {{60} over {63}} = {{21} over {21}})

b) ({6 over 5}:{5 over {12}} = {6 over 5} times {3 over 8} = {{6 times 3} over {5 times 8}} = {{18} over {40}} = {9 over {20}})

c) ({9 over {20}} times {5 over {12}} = {{9 times 5} over {20 times 12}} = {{45} over {240}} = {3 over {16}})

d) ({{15} over {16}}:{{25} over {24}} = {{15} over {16}} times {{24} over {25}} = {{15 times 24} over {16 times 25}} = {{360} over {400}} = {9 over {10}})

Xem thêm:  Lỗi giao thông bị giữ xe 2021

e) (14 times {5 over {21}} = {{14 times 5} over {21}} = {{70} over {21}} = {{10} over 3})

g) (10:{5 over 3} = 10.{3 over 5} = {{10 times 3} over 5} = {{30} over 5} = 6)

h) ({5 over 3}:10 = {5 over 3} times {1 over {10}} = {{5 times 1} over {3 times 10}} = {5 over {30}} = {1 over 6})

2. Tính (theo mẫu)

a) ({9 over {22}} times {{33} over {18}} = {{9 times 33} over {22 times 18}} = {{9 times 11 times 3} over {11 times 2 times 9 times 2}} = {3 over 4})

b) ({{12} over {35}}:{{36} over {25}} = {{12} over {35}} times {{25} over {36}} = {{12 times 25} over {35 times 36}} = {{6 times 2 times 5 times 5} over {7 times 5 times 6 times 3 times 2}} = {5 over {21}})

c) ({{19} over {17}}:{{76} over {51}} = {{19} over {17}} times {{51} over {76}} = {{19 times 17 times 3} over {17 times 19 times 4}} = {5 over {21}})

3.

Bài giải

Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là:

({{15} over 4} times {2 over 3} = {5 over 2}({m^2}))

Diện tích của một phần tấm lưới sắt là:

({5 over 2}:5 = {5 over 2} times {1 over 5} = {1 over 2}({m^2}))

Đáp số: ({1 over 2}{m^2})

Video liên quan

Back to top button