Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 vở bài tập toán 2 tập 1

1.Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

1.Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn……………

4. Nối hai số có tổng bằng 90:

Bài giải

1.

Tóm tắt

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

48 + 9 = 57 (l)

Đáp số: 57l

2.

Tóm tắt

Bài giải

An cân nặng:

30 4 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg.

3.

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Bài giải

Số quả cam cả hai bạn hái được là:

24 + 18 = 42 (quả)

Đáp số: 42 quả

4.

Video liên quan

Xem thêm:  Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long
Back to top button