Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 vở bài tập toán 3 tập 1

2. Một đoạn dây điện dài 650cm, người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

1. Tính :

a. 451 215

533 114

764 308

442 137

155 39

b. 317 142

605 261

837 444

329 273

122 81

2. Một đoạn dây điện dài 650cm, người ta đã cắt đi 245cm. Hỏi đoạn dây điện còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Bạn Hoa và bạn Bình có : 348 con tem

Bạn Hoa có : 160 con tem

Bạn Bình có : con tem ?

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Bài giải

1.

2.

Tóm tắt

Bài giải

Đoạn dây điện còn lại là :

650 245 = 405 (cm)

Đáp số : 405cm

3.

Tóm tắt

Hoa và Bình có : 348 con tem

Hoa có : 160 con tem

Bình có : con tem ?

Bài giải

Số con tem mà bạn Bình có là :

348 160 = 188 (con tem)

Đáp số : 188 con tem

4.

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT - HoaTieu.vn
Back to top button