Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 8 vở bài tập toán 2 tập 1 –

(eqalign{& ,,,,,,,,2dm,,,, = ,,,20,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20cm,,,, = ,,,2,,dm cr& ,,,,,,,,3dm,,,, = ,,,30,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30cm,,,, = ,,,3,,,dm cr& ,,,,,,,,5dm,,,, = ,,,50,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50cm,,,, = ,,5,,,dm cr& ,,,,,,,9dm,,,, = ,,,90,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90cm,,,, = ,,,9,,,dm cr} )

1. a) Số?

(1dm,,, = ,,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10cm,,, = ,,,,dm)

b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp:

2. Số?

3. Điền dấu >, <, =

(eqalign{
& 2dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20cm,,,, = ,,,….,,,dm cr
& 3dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30cm,,,, = ,,,….,,,dm cr
& 5dm,,,, = ,,,….,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50cm,,,, = ,,,….,,,dm cr
& 9dm,,,, = ,,,…..,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90cm,,,, = ,,,….,,,dm, cr} )

4. Viết cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp:

BÀI GIẢI

1.

a) (1dm,,, = ,,10,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10cm,,, = ,,,1,dm)

b)

2.

(eqalign{
& ,,,,,,,,2dm,,,, = ,,,20,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20cm,,,, = ,,,2,,dm cr
& ,,,,,,,,3dm,,,, = ,,,30,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30cm,,,, = ,,,3,,,dm cr
& ,,,,,,,,5dm,,,, = ,,,50,,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,50cm,,,, = ,,5,,,dm cr
& ,,,,,,,9dm,,,, = ,,,90,,cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90cm,,,, = ,,,9,,,dm cr} )

3.

(eqalign{
& 8dm,,,, = ,,,80cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,9dm,,,, – ,,,4dm,,, > ,,,,40cm, cr
& 3dm,,,, > ,,,20cm,,,,,,,,,,,,,,,,,,1dm,,,, + ,,,4dm,,, < ,,,,60cm, cr} )

4.

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Mẫu giấy thi a4
Back to top button