Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 7, 8 sách bài tập toán đại số 10

Phủ định là x = 2 không là nghiệm của phương trình ({{{x^2} – 4} over {x – 2}} = 0), mệnh đề này đúng.

Bài 1 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề, câu nào là một mệnh đề chứa biến?

a) 1 + 1 = 3

b) (4 + x < 3)

c) ({3 over 2}) có phải là một số nguyên không?

d) (sqrt 5 )là một số vô tỉ.

Gợi ý làm bài

a)Là một mệnh đề;

b)Là một mệnh đề chứa biến;

c)Không là mệnh đề, không là mệnh đề chứa biến;

d)Là một mệnh đề.


Bài 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu phủ định của nó.

a) (sqrt 3 + sqrt 2 = {1 over {sqrt 3 – sqrt 2 }});

b) ({(sqrt 2 – sqrt {18} )^2} > 8);

c) ({(sqrt 3 + sqrt {12} )^2})là một số hữu tỉ;

d) x =2là một nghiệm của phương trình ({{{x^2} – 4} over {x – 2}} = 0);

Gợi ý làm bài

a) Mệnh đề đúng. Phủ định là (sqrt 3 + sqrt 2 ne {1 over {sqrt 3 – sqrt 2 }}), mệnh đề này sai.

b) Mệnh đề sai, vì ({(sqrt 2 – sqrt {18} )^2} = 8).

Phủ định là ({(sqrt 2 – sqrt {18} )^2} le 8), mệnh đề này đúng.

c)Mệnh đề đúng, vì ({(sqrt 2 – sqrt {18} )^2}) là một số vô tỉ, mệnh đề này sai.

d) Mệnh đề sai.

Phủ định là x = 2 không là nghiệm của phương trình ({{{x^2} – 4} over {x – 2}} = 0), mệnh đề này đúng.

Xem thêm:  Ý nghĩa nhan đề Sang thu

Bài 3 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Tìm hai giá trị thực của x để từ mỗi câu sau ta được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

a) (x < – x);

b) (x < {1 over x});

c) (x = 7x);

d) ({x^2} le 0)

Gợi ý làm bài

a) Với x = -1 ta được mệnh đề -1 < 1 (đúng);

Với x = 1 ta được mệnh đề 1 < -1 (sai).

b)Với (x = {1 over 2})ta được mệnh đề ({1 over 2} < 2) (đúng);

Với x = 2 ta được mệnh đề (2 < {1 over 2}) (sai).

c) x = 0, x = 1.

d) x = 0, x = 1.


Bài 4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Phát biểu phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.

a)P: 15 không chia hết cho 3;

b)Q: “(sqrt 2 > 1)”

Gợi ý làm bài

a) (overline P )là mệnh đề 15 chia hết cho 3; P sai, (overline P ) đúng.

b) (overline Q )là mệnh đề “(sqrt 2 le 1)”.Q đúng, (overline Q )sai.

Video liên quan

Back to top button