Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 50 sgk toán 4

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Bài 1, bài 2 Tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 1

Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

a) b)

Bài 2

Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn giải:

Bài 1 Học sinh dùng ê ke để kiểm tra, và có kết quả là:

– Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

– Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau.

Bài 2

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là

– AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

– BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

– CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

– DA và AB làmột cặp cạnh vuông góc với nhau.


Bài 3, bài 4 Tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 3 Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau:

Bài 4 Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông.

a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

Xem thêm:  Quản lý pH | Trang thông tin thủy sản

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Học sinh dùng ê ke để kiểm tra góc vuông từ đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc như sau:

a) Góc đỉnh E là góc vuông nên EA và ED là cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh D là góc vuông nên DE và DClà cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

b) Góc đỉnh N là góc vuông nên MN và NPlà cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Góc đỉnh P là góc vuông nên PN và PQlà cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.

Bài 4

a) AD và AB là cặp cạnh vuông góc với nhau.

AD và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) AB và BC cắt nhau mà không vuông góc với nhau

BC và CDcắt nhau mà không vuông góc với nhau.

Video liên quan

Back to top button