Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 vở bài tập toán 4 tập 1

3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

1. Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807 93862 25836

87254 + 5508 10000 6565

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 =

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng?

4. Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay?

Bài giải:

1.

2.

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

= 250 + 200

= 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

= 100 + 100 + 100

= 300

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần ô tô lớn chở được là:

16 + 4 = 20 (tấn)

Ô tô lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được là:

10 4 = 6 (tấn)

Đáp số: Ô tô bé 6 tấn

Ô tô lớn 10 tấn

4.

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số tuổi của em cách đây 4 năm:

24 – 8 = 16 ( tuổi)

Số tuổi của em cách đây 4 năm là:

16 : 2 = 8 (tuổi)

Hiện nay số tuổi của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Sachbaitap.com

Video liên quan

Xem thêm:  Cây Muồng hoa đào | Kỹ thuật trồng cây Muồng hoa đào
Back to top button