Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 45 vở bài tập toán 3 tập 1

3. Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm 2 lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ?

1. Viết (theo mẫu) :

Mẫu : Giảm 12kg đi 4 lần được : 12 : 4 = 3 (kg)

a. Giảm 42l đi 7 lần được

b. Giảm 40 phút đi 5 lần được

c. Giảm 30m đi 6 lần được

d. Giảm 24 giờ đi 2 lần được

2. Chị Lan có 84 quả cam, sau khi đem bán thì số quả cam giảm đi 4 lần. Hỏi chị Lan còn bao nhiêu quả cam ?

3. Chú Hùng đi xe máy từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 6 giờ, nếu đi bằng ô tô thì thời gian giảm 2 lần. Hỏi chú Hùng đi ô tô từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết bao nhiêu giờ?

4.

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b. Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Bài giải

1.

a. Giảm 42l đi 7 lần được : 42 : 7 = 6 (l)

b. Giảm 40 phút đi 5 lần được : 40 : 5 = 8 (phút)

c. Giảm 30m đi 6 lần được : 30 : 6 = 5 (m)

d. Giảm 24 giờ đi 2 lần được : 24 : 2 = 12 (giờ)

2.

Tóm tắt

Bài giải

Số cam còn lại là :

84 : 4 = 21 (quả)

Đáp số : 21 quả.

3.

Tóm tắt

Bài giải

Chú Hùng đi từ Hà Nội ra Thanh Hóa bằng ô tô hết số giờ là :

Xem thêm:  Mẫu đơn xin mua nhà ở tái định cư

6 : 2 = 3 (giờ)

Đáp số : 3 giờ

4.

a. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10cm.

b. Chấm một điểm P trên đoạn thẳng AB sao cho độ dài của đoạn thẳng AP là độ dài của đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần.

Độ dài đoạn thẳng AP: 10 : 5 = 2 (cm)

Video liên quan

Back to top button