Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 3, 4 sgk toán 4

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;…

Bài 1 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 36 000; 37 000; ..;…;…; 41 000;…

Hướng dẫn giải:

a)

b) 36000; 37000; 38000; 39000; 40000; 41000; 42000.


Bài 2 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

Viết theo mẫu:

Hướng dẫn giải:


Bài 3 Tiết 1 trang 3 sgk Toán 4

a) Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

Mẫu: 8723 = 8000 + 700 + 20 + 3

b) Viết theo mẫu:

Mẫu: 9000 + 200 + 30 + 20 = 9232

7000 + 300 + 50 + 1

6000 + 200 + 3

6000 + 200 + 30

5000 + 2

Hướng dẫn giải:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 = 1

3082 = 3000 + 80 +2

7006 = 7000 + 6

b)7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

6000 + 200 + 3 = 6203

6000 + 200 + 30 = 6230

5000 + 2 = 5002


Bài 4 Tiết 1 trang 4 sgk Toán 4

Tính các chu vi các hình sau:

Hướng dẫn giải:

– Hình tứ giác ABCD có chu vi bằng: 6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

– Hình chữ nhật MNPQ có chu vi bằng: (4 + 8) x 2 = 24 (cm)

– Hình vuông GHIK có chu vi bằng: 5 x 4 = 20 (cm)

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13
Back to top button