Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk toán 2

Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

548 – 312 ; 732 – 201 ; 592 – 222 ; 395 – 23

Bài 3: Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 – 200 = 300 700 – 300 = 900 – 300 =

600 – 100 = 600 – 400 = 800 – 500 =

b) 1000 – 200 = 800 1000 – 400 = 1000 – 500 =

Bài 4: Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a)

500 – 200 = 300 700 – 300 = 400

600 – 100 = 500 600 – 400 = 200

900 – 300 = 600 800 – 500 = 300

b)

1000 – 200 = 800 1000 – 400 = 600

1000 – 500 = 500

Bài 4:

Đàn gà có tất cả là:

183 – 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.

Video liên quan

Xem thêm:  Hướng đi mới hiệu quả
Back to top button