Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 145 sgk toán 3

4000 + 500 = 45000 4000 ( 2000 1000 ) = 3000

Bài 1. Viết theo mẫu

Viết số

Dọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

62007

62070

71010

71001

Giải

Viết số

Dọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

Mười sáu nghìn năm trăm

62007

Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy

62070

Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi

71010

Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười

71001

Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

Bài 2. Viết theo mẫu

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

Tám mươi bảy nghìn

Giải

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

87105

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

87001

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

87500

Tám mươi bảy nghìn

87000

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống

Bài 4. Tính nhẩm

4000 + 500 = 4000 (2000 1000) =

6500 500 = 4000 2000 + 1000 =

300 + 2000 x 2 = 8000 4000 x 2 =

1000 + 6000: 2 = (8000 4000) x 2 =

Giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

4000 + 500 = 45000 4000 ( 2000 1000 ) = 3000

300 + 2000 x 2 = 4300 8000 4000 x 2 = 0

1000 + 6000: 2 = 4000 (8000 4000) x 2 = 8000

Video liên quan

Xem thêm:  Cách dùng mic điện thoại khi cắm tai nghe
Back to top button