Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 66 vở bài tập toán học 2 tập 1

(eqalign{ & a) cr & x – 27 = 15 cr & x,,,,,,,,,,,, = 15 + 27 cr & x,,,,,,,,,,,, = 42 cr} ) (eqalign{& b) cr& x + 38 = 83 cr& x,,,,,,,,,,,, = 83 – 38 cr& x,,,,,,,,,,,, = 45 cr} )

1.Tính:

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

73 và 49 43 và 17 63 và 55

3. Tìm x:

a) x 27 = 15 b) x + 38 = 83

4. Năm nay ông 63 tuổi, bố ít hơn ông 34 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

BÀI GIẢI

1.

2.

73 và 49 43 và 17 63 và 55

3.

(eqalign{
& a) cr
& x – 27 = 15 cr
& x,,,,,,,,,,,, = 15 + 27 cr
& x,,,,,,,,,,,, = 42 cr} ) (eqalign{
& b) cr
& x + 38 = 83 cr
& x,,,,,,,,,,,, = 83 – 38 cr
& x,,,,,,,,,,,, = 45 cr} )

(eqalign{
& c) cr
& 24 + x = 73 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 73 – 24 cr
& ,,,,,,,,,,,x = 49 cr} )

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số tuổi của bố là:

63 34 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

Video liên quan

Xem thêm:  Quyết định 1730/QĐ-TTg về Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020
Back to top button