Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 vở bài tập toán 3 tập 1

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

1. Tính nhẩm :

42 : 6 6 : 6

18 : 6 30 : 6

24 : 6 36 : 6

48 : 6 12 : 3

54 : 6 12 : 4

60 : 6 12 : 6

2. Tính nhẩm :

5 ⨯ 6 3 ⨯ 6

6 ⨯ 5 6 ⨯ 3

30 : 6 18 : 6

30 : 5 18 : 3

2 ⨯ 6 4 ⨯ 6

6 ⨯ 2 6 ⨯ 4

12 : 6 24 : 6

12 : 2 24 : 4

3. Có 30kg muối chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam muối ?

4. Có 30kg muối chia vào các túi, mỗi túi có 6kg muối. Hỏi có tất cả mấy túi muối ?

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Trong các phép chia 12 : 2, 12 : 3, 12 : 4, 12 : 6 , phép chia có thương bé nhất là:

A. 12 : 2

B. 12 : 3

C. 12 : 4

D. 12 : 6

Bài giải

1.

42 : 6 = 7 6 : 6 = 1

18 : 6 = 3 30 : 6 = 5

24 : 6 = 4 36 : 6 = 6

48 : 6 = 8 12 : 3 = 4

54 : 6 = 9 12 : 4 = 3

60 : 6 = 10 12 : 6 = 2

2.

5 ⨯ 6 = 30 3 ⨯ 6 = 18

6 ⨯ 5 = 30 6 ⨯ 3 = 18

30 : 6 = 5 18 : 6 = 3

30 : 5 = 6 18 : 3 = 6

2 ⨯ 6 = 12 4 ⨯ 6 = 24

6 ⨯ 2 = 12 6 ⨯ 4 = 24

12 : 6 24 : 6 = 4

12 : 2 24 : 4 = 6

3.

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam muối có trong mỗi túi :

30 : 6 = 5 (kg)

Đáp số : 5kg

4.

Tóm tắt

Bài giải

Số túi muối là :

30 : 6 = 5 (túi)

Đáp số : 5 túi

5.

Chọn đáp án D. 12 : 6

Video liên quan

Xem thêm:  Show respect for nghĩa là gì
Back to top button