Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk toán 2

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 123 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 25 : 5 =

30 : 5 = 45 : 5 = 35 : 5 = 50 : 5 =

Bài 2: Tính nhẩm:

5 x 2 = 5 x 3 = 5 x 4 = 5 x 1 =

10 : 2 = 15 : 3 = 20 : 4 = 5 : 1 =

10 : 5 = 15 : 5 = 20 : 5 = 5 : 5 =

Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn, Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ?

Bài 5: Hình nào đã khoanh vào({1 over 5})số con voi ?

Bài giải:

Bài 1:

10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5

30 : 5 = 6 45 : 5 = 9 35 : 5 = 7 50 : 5 = 10

Bài 2:

5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 1 = 5

10 : 2 = 5 15 : 3 = 5 20 : 4 = 5 5 : 1 = 5

10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 5 : 5 = 1

Bài 3:

Số vở của mỗi bạn là:

35 : 5 = 7 (quyển vở)

Đáp số: 7 quyển vở.

Bài 4:

Số đĩa cam là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa cam.

Bài 5:

Hình a đã khoanh vào({1 over 5})số con voi.

Video liên quan

Xem thêm:  Những yếu tố định danh dự án Feliz Homes
Back to top button