Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk toán 2

Bài 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk Toán 2

Bài 1: Tính nhẩm:

2 x 5 = 3 x 7 = 4 x 4 = 5 x 10 =

2 x 9 = 3 x 4 = 4 x 3 = 4 x 10 =

2 x 4 = 3 x 3 = 4 x 7 = 3 x 10 =

2 x 2 = 3 x 2 = 4 x 2 = 2 x 10 =

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: So sánh:

2 x 3 …3 x 2 4 x 9 ….5 x 9

4 x 6…4 x 3 5 x 2….2 x 5

5 x 8 ….5 x 4 3 x 10…5 x 4

Bài 4: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện ?

Bài 5: Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Bài giải:

Bài 1:

2 x 5 = 10 3 x 7 = 21 4 x 4 = 16 5 x 10 = 50

2 x 9 = 18 3 x 4 = 12 4 x 3 = 12 4 x 10 = 40

2 x 4 = 8 3 x 3 = 9 4 x 7 = 28 3 x 10 = 30

2 x 2 = 4 3 x 2 = 6 4 x 2 = 8 2 x 10 = 20

Bài 2:

Điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải như sau: 12, 45, 32, 21, 40, 27, 14, 16.

Bài 3:

2 x 3 = 3 x 2 4 x 9 < 5 x 9

4 x 6 > 4 x 3 5 x 2 = 2 x 5

5 x 8 > 5 x 4 3 x 10 > 5 x 4

Bài 4:

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện.

Bài 5:

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm,2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b)Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau: 3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

Video liên quan

Xem thêm:  Thông tư 02/2019/TT-BNV - Bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Back to top button