Đơn khởi kiện vụ án lao động – Đơn kiện án lao động

Đơn kiện án lao động

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động mới nhất

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động là mẫu đơn được lập ra để khởi kiện về vụ án lao động. Mẫu đơn khởi kiện nêu rõ thông tin người khởi kiện, người bị khởi kiện, lý do khởi kiện, thông tin về người làm chứng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động tại đây.

Thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ (Labour Contract)

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

Nội dung cơ bản của mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động như sau:

Mẫu đơn này dành cho: các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; về quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn đã được Hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành phố thuộc Trung ương giải quyết mà tập thể lao động hoặc người sử dụng lao động không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng tài lao động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Xem thêm:  Top 7 mẫu phân tích bài Tràng Giang hay nhất

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………………………………………

Họ và tên người khởi kiện:…………………………………………………………………………………………………

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………….

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Khởi kiện về việc:……………………………………………………………………………………………………………..

– Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

Họ và tên người làm chứng:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

……………, ngày……tháng……năm …….
NGƯỜI KHỞI KIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button