Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên – Mẫu TP-CC-04

Đơn xin miễn nhiệm công chứng viên

Mẫu TP-CC-04: Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc miễn nhiệm công chứng viên. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng.

Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên mới nhất

1. Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là: ……………………………. Nam, nữ: ……………. Sinh ngày: ……../……/……..

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân số: …………………………………

Ngày cấp: ………./………./…………… Nơi cấp: …………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………….. Email (nếu có): ………………………………………

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số: ……………………………….

ngày ……/……./………. của ………………………………………………………….

Nơi hành nghề công chứng: (1) …………………………………………………..

Tôi làm Đơn này đề nghị được miễn nhiệm công chứng viên vì lý do …………..

…………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công chứng viên và chịu trách nhiệm về những việc công chứng đã thực hiện.

Xác nhận của

Văn phòng công chứng (2)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tỉnh (thành phố)…., ngày…..tháng…..năm……

Người đề nghị

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ tên tổ chức hành nghề công chứng tại thời điểm đề nghị miễn nhiệm; trong trường hợp công chứng viên chưa hành nghề thì ghi rõ: “chưa hành nghề”.

Xem thêm:  Trải qua 4 mùa dịch, các dự án đô thị xanh được người dân tìm kiếm

(2) Trường hợp công chứng viên đã hành nghề tại Văn phòng công chứng thì Trưởng Văn phòng công chứng xác nhận rõ việc công chứng viên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình đối với Văn phòng công chứng. Công chứng viên của Phòng công chứng không phải có xác nhận này.

2. Thủ tục miễn nhiệm Công chứng viên

1. Công chứng viên được miễn nhiệm:

Các trường hợp được miễn nhiệm:

Công chứng viên được miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

– Theo nguyện vọng của cá nhân;

– Chuyển làm công việc khác.

Thẩm quyền giải quyết: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công chứng viên nộp đơn đề nghị miễn nhiệm tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên.

2. Công chứng viên bị miễn nhiệm

Các trường hợp được miễn nhiệm:

Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

– Không còn đủ tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 8 của Luật Công chứng 2014 (Sở Tư pháp có trách nhiệm rà soát, kiểm tra việc bảo đảm tiêu chuẩn hành nghề của công chứng viên tại địa phương mình.);

Xem thêm:  Những câu chuyện ý nghĩa về đọc sách

– Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Kiêm nhiệm công việc thường xuyên khác;

– Không hành nghề công chứng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày được bổ nhiệm công chứng viên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ 12 tháng trở lên;

– Hết thời hạn tạm đình chỉ hành nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Công chứng 2014 mà lý do tạm đình chỉ hành nghề công chứng vẫn còn;

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công chứng mà còn tiếp tục vi phạm; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

– Bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án;

– Thuộc các trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên quy định tại Điều 13 của Luật Công chứng 2014 tại thời điểm được bổ nhiệm.

Thẩm quyền giải quyết: Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có căn cứ cho rằng công chứng viên thuộc trường hợp bị miễn nhiệm trên đây Sở Tư pháp có văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên kèm theo các tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xem thêm:  Con Đường Xưa Em Đi - Đạt Võ & Mai Kiều

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button