Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai hoặc dịch bệnh

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai là mẫu đơn đề nghị hỗ trợ được cá nhân lập ra và gửi tới ban chỉ huy phòng chống thiên tai, ủy ban nhân dân để xin đề nghị hỗ trợ về thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai hoặc do dịch bệnh. Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ nêu rõ thông tin cá nhân, đối tượng cây trồng. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai tại đây.

Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

Tờ khai kỹ thuật giống cây trồng

Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai

Nội dung cơ bản của đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

– Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường… (đối với thiên tai);

– Ủy ban nhân dân xã, phường ….. (đối với dịch bệnh).

Xem thêm:  Cây cỏ mực có nhiều tác dụng hay mà không phải ai cũng biết

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau:

Đợt thiên tai/dịch bệnh: ………………………………………………………………………………

1. Đối tượng: …………………………………………………………………………………………..

Thời điểm gieo, trồng: ……………………………………………………………………………….

Diện tích thiệt hại: ………………………………………………………………………………. ha.

Vị trí đất gieo, trồng: …………………………………………………………………………………

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………………………………………………………. ha

2. Đối tượng:

Thời điểm gieo, trồng: ………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ………………………………………………………………………………. ha.

Vị trí đất gieo, trồng: ………………………………………………………………………………..

Thiệt hại từ 30 – 70% là: ………………………………………………………………………. ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………………………………………………………….. ha

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường)…. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường)….) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của…………………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

……………, ngày…..tháng…..năm….
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button