Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Biên lai thu tiền và số tiền đã thu BHYT

Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT là mẫu bảng được lập ra để đối chiếu về biên lai thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Mẫu bảng đối chiếu nêu rõ thông tin số biên lai, số tiền thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại đây.

Biên lai thu tiền và số tiền đã thu BHYT mới nhất

1. Mẫu C17-TS: Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

BHXH…………….

BHXH…………….

Đại lý thu ………..

Mẫu C17-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số: ……………………..

Lập ngày…. tháng…… năm……………

STT

Số biên lai

S tiền thu

Quyển số

S

Ngày

BHXH

BHYT

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7 = 5 + 6

Tổng số tờ biên lai kèm theo: …….Tờ.

Tổng số tiền nộp: ……………………………….

(Bằng chữ: ……………………………………….)

Đại lý thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ thu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu C17-TS)

a) Mục đích: để Phòng/Tổ Quản lý thu đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền thu BHXH tự nguyện, BHYT với đại lý thu, Phòng/Tổ KH-TC.

b) Trách nhiệm lập: Phòng/Tổ Quản lý thu cơ quan BHXH.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập: căn cứ biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT của đại lý thu hoặc Phòng/Tổ KH-TC.

đ) Phương pháp lập: ghi đầy đủ các nội dung, tiêu thức trên đối chiếu.

e) Sau khi lập xong, thực hiện ký xác nhận, ghi rõ họ tên.

2. Những chú ý khi lập điền mẫu C17 – TS cho bạn

Khi tiến hành lập (Mẫu C17-TS) Đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT bạn cần chú ý một số điểm đặc biệt sau.

Mẫu C17 – TS được lập nhằm mục đích để phòng quản lý hoặc tổ quản lý thu đối chiếu giữa những biên lai, biên nhận tiền đối chiếu với số tiền thu được từ Phòng/Tổ KH-TC, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và nguồn tiền thu từ đại lý thu.

Những người chịu trách nhiệm lập và điền đối chiếu biên lai này là cán bộ có thẩm quyền thuộc phòng hoặc tổ chịu trách nhiệm quản lý thu bảo hiểm y tế. Mặc dù vây nhưng C17 – TS sẽ được lập khi có pháp sinh và những yêu cầu liên quan. Nội dung đối chiếu biên lai sẽ lập dựa trên căn cứ từ biên la thu tiền và số tiền thực thu được nhằm đảm bảo những quy định của pháp luật cũng như đảm bảo nguồn tiền không bị ảnh hưởng, sự minh bạch hợp pháp.

Những nội dung liên quan dẽ được ghi đầy đủ các thong tin cùng đối chiếu. Đồng thời chữ ký xác nhận của người lập phiếu đối chiếu biên lai.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm:  Fit quần áo là gì
Back to top button