Đổi 1 giờ 40 phút bằng bao nhiêu giờ

1 giờ 40 phút bằng bao nhiêu giờ?

https://www.youtube.com/watch?v=KJUVqXkvODo

Thời gian đó là:

1 giờ 40 phút=5/3 giờ

Đáp số:5/3 giờ

1 giờ 40 phút=5/3 giờ

(1 giờ 40 phút ) × 5 =………. Giờ ……… phút

Thời gian đó là:

1 giờ 40 phút =1và 1/2

tại sao lại bằng 5/3

1 giờ 40 phút là

1 giờ 40 phút = 5 / 3 giờ

40 phút bằng bao nhiêu giờ viết dưới dạng phân số

15 phút bằng nhiêu giờ viết dưới dạng phân số

Được cập nhật 21 tháng 4 2020 lúc 20:45

2/3 và 1/4

40 phút bằng 2/3 giờ

15 phút bằng 1/4 giờ

2 giờ 40 phútbằngbaonhiêugiờ.

2,40 giờ.

2 giờ = 120 phút

120 +40 = 160

2 giờ 40 phút =(frac{8}{3})giờ

Xem thêm:  Giải bài 5, 6, 7 trang 16 sgk hóa học 11 nâng cao
Back to top button