Định hướng điều chỉnh đổi mới phương pháp dạy học THCS

            – Định hướng cơ bản trong đổi mới
PPDH là nhằm phát huy tính tích cực và sáng tạo của người học. Đó cũng là xu
hướng quốc tế trong đổi mới PPDH.

           
Từ mục tiêu Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định
mình, trước hết giáo dục nhà trường phải hình thành và bồi dưỡng cho học sinh
năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề (việc trang bị tốt năng lực này là một
trong những hoạt động trọng tâm của việc đổi mới PPDH  trong điều kiện đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông).

           
Đổi mới PPDH là phải đổi mới cách dạy, cách truyền đạt hệ thống kiến thức cho
học sinh (Phát triển năng lực nội sinh của người học, đổi mới quan hệ thầy
trò), biết cách ứng dụng các phương tiện và thiết bị hiện đại, ứng dụng CNTT
vào quá trình dạy học.

Xem thêm:  Bài 20: mạng máy tính
Back to top button