Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử năm 2017

Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Như vậy, Thông tư 300/2016/TT-BTC sẽ sửa đổi, bổ sung Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 147/2013/TT-BTC), đồng thời Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.

Hướng dẫn lập giấy nộp tiền lệ phí môn bài qua mạng

Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2017

Thông báo nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử năm 2017

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 300/2016/TT-BTC VỀ SỬA ĐỔI MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

(i) Bổ sung tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm.

Xem thêm:  Tải Banner 8/3 đẹp nhất

(ii) Bổ sung tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm.

(iii) Bổ sung tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm.

Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/6/2008.

Quyết định 33/2008/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản nêu sau:

 • Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/3/2016.
 • Thông tư 192/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ngày 12/12/2014.
 • Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 07/8/2014.
 • Thông tư 147/2013/TT-BTC Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/10/2013.
 • Thông tư 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/7/2013.
 • Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 17/12/2012.
 • Thông tư 110/2012/TT-BTC sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/7/2012.
 • Thông tư 144/2011/TT-BTC quy định bổ sung và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước ngày 21/10/2011.
 • Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước ngày 05/5/2011.
 • Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước ngày 02/3/2011.
 • Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước ngày 08/12/2010.
 • Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 22/9/2010.
 • Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/02/2010.
 • Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/11/2009.
 • Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/7/2009.
 • Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/4/2009.
Xem thêm:  Luyện từ và câu - ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang) trang 101, 102 vở bài tập (vbt) tiếng việt 5 tập 2 -

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Back to top button