địa chỉ trường đại học nông

I. Quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức, sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu

1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Agriculture and Forestry University

Địa chỉ: Thị trấn Bích Động – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.874.265 Fax: 02043.874.604

Website: www.bafu.edu.vn Email:

Trường đóng trên địa bàn Thị trấn Bích Động – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang, trên trục đường Quốc lộ 37 từ Bắc Giang đi Thái Nguyên, cách Hà Nội 45 km về phía đông bắc


Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang với khuôn viên rộng rãi và thoáng mát

Trường có chức năng và nhiệm vụ:

– Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên môi trường đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn;

– Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nói trên thực hiện nhiệm vụ của ngành, góp phần vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang bằng con đường phát huy truyền thống tích lũy được qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực vươn lên, đã khẳng định vị trí vai trò của mình trong hệ thống các trường đại học. Đến nay đã tạo dựng được cơ sở vật chất, xây dựng bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể đảm bảo yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Xem thêm:  Đề bài - hoạt động 8 trang 38 tài liệu dạy


Giảng đường học Lý thuyết 7 tầng

2. Quá trình hình thành và phát triển

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trải qua nhiều giai đoạn phát triển gắn với các tên gọi khác nhau:

Trường Trung cấp Nông trường Nghĩa Đàn (được thành lập từ năm 1959 tại Nghĩa Đàn Nghệ An);

Trường Trung học Trồng trọt Sông Lô (đóng tại huyện Yên Sơn Tuyên Quang);

Năm 1984 Trường chuyển về địa điểm mới, huyện Việt Yên Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Trung ương;

Năm 1999 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng với tên gọi Trường Cao Đẳng Nông Lâm (theo Quyết định số 125/1999/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

Tháng 01 năm 2011 Trường được Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học với tên gọi Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

– Hội đồng trường: 15 thành viên, trong đó 4 thành viên ngoài trường được mời tham gia đồng.

– Ban giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 phó hiệu trưởng.

– Các phòng chức năng: 6 phòng gồm:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính;

+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Khoa học và HTQT;

+ Phòng Tài chính kế toán;

+ Phòng Khảo thí và ĐBCLGD;

+ Phòng Quản trị – Đầu tư.

– Các khoa chuyên môn: 7 khoa gồm:

+ Khoa Kinh tế – Tài chính.

Xem thêm:  Hirohito, vị Thiên hoàng đam mê nghiên cứu khoa học

+ Khoa Nông học.

+ Khoa Tài nguyên và Môi trường;

+ Khoa Chăn nuôi Thú y

+ Khoa Công nghệ thực phẩm;

+ Khoa Lâm nghiệp;

+ Khoa Lý luận chính trị – Khoa học cơ bản.

– Các Trung tâm thuộc trường: 4 trung tâm gồm:

+ Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học;

+ Trung tâm Thông tin – Thư viện;

+ Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp.

+ Trung tâm Dịch vụ

– Trường THPT Thân Nhân Trung

4. Sứ mạng:

Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang có sứ mạng đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, quản lý kinh tế; quản lý tài nguyên môi trường. Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.

5. Tầm nhìn:

Đến năm 2030 là trường đại học đa ngành, đa phương thức đào tạo có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp thực phẩm và tài nguyên môi trường. Uy tín và thương hiệu Nhà trường được khẳng định chủ yếu thông qua môi trường văn hóa tri thức, chất lượng đào tạo, sản phẩm khoa học công nghệ.

Xem thêm:  Đơn hàng sẽ được hoàn trả vị giao hàng không thành công la sao

6. Mục tiêu:

Xây dựng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang trở thành trường đại học có uy tín. Một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều ngành thuộc khối nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế – tài chính; quản lý tài nguyên môi trường. Một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nói trên đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Trung du và Miền núi phía bắc cũng như trong cả nước.

Xây dựng thương hiệu nhà trường với định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ năng đảm bảo cho sinh viên sau khi ra trường có đầy đủ năng lực (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng tổ chức quản lý quá trình sản xuất) có thể đáp ứng yêu cầu công việc thuộc vị trí được phân công, coi đó là điểm đặc thù, là bản sắc của Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang, đảm bảo cho trường phát triển một cách độc lập bền vững.

II. Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030

Video liên quan

Back to top button