Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3)

Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức viên chức môn Tin học

Đề thi Tin học văn phòng có đáp án

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 3) là tài liệu do hoatieu.vn biên soạn và đăng tải, với các câu hỏi trắc nghiệm Tin học được biên soạn kỹ lưỡng, giúp mọi người ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao.

Đề thi Tin học văn phòng – Đề số 3

Câu 1: Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi, ta thực hiện

A. Edit – Exit

B. Window – Exit

C. View – Exit

D. File – Exit

Câu 2: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Panel

B. Control Desktop

C. Control Windows

D. Control System

Câu 3: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

D. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biểu đồ cột rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột

B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu

C. Biểu đồ hình tròn rất thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể

Xem thêm:  Các cách đánh giá học sinh

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 5: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

A. Table – Split Cells

B. Table – Merge Cells

C. Tools – Split Cells

D. Table – Cells

Câu 6: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

A. Alt+Home

B. Shift+Home

C. Shift+Ctrl+Home

D. Ctrl+Home

Câu 7: Em sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

A. Microsoft Office

B. Control Panel

C. Accessories

D. Windows Explorer

Câu 8: Trong mạng máy tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì?

A. Mạng toàn cầu

B. Mạng diện rộng

C. Mạng cục bộ

D. Một ý nghĩa khác

Câu 9: Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện

A. File – Save

B. Window – Save

C. Edit – Save

D. Tools – Save

Câu 10: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. 2008

C. Tin hoc

D. Tin hoc2008

Câu 11: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tắt đánh dấu chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím mũi tên di chuyển

B. Bấm phím Enter

Xem thêm:  Đánh sách các trường THCS đạt chuẩn quốc gia

C. Bấm phím Tab

D. Bấm phím Space

Câu 12: Bạn hiểu Virus tin học lây lan bằng cách nào?

A. Các câu trên đều sai

B. Thông qua môi trường không khí – khi đặt những máy tính quá gần nhau

C. Thông qua hệ thống điện – khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

D. Thông qua người sử dụng, khi dùng tây ẩm ướt sử dụng máy tính

Câu 13: Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng gồm mấy loại?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14: Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

A. View – Header and Footer

B. Format – Header and Footer

C. Tools – Header and Footer

D. Insert – Header and Footer

Câu 15: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu hai chấm (: )

B. Dấu chấm hỏi (?)

C. Dấu đô la ($)

D. Dấu bằng (= )

Câu 16: Trong Windows, khi xóa file hoặc folder thì nó được lưu trong Recycle Bin, muốn xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?

A. Cả 3 câu đều sai

B. Alt_Del

C. Ctrl_Del

D. Shift_Del

Câu 17: Trên màn hình Word, tại dòng có chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, máy in, …, được gọi là:

A. Thanh công cụ vẽ

B. Thanh công cụ chuẩn

C. Thanh công cụ định dạng

D. Thanh công cụ bảng và đường viền

Xem thêm:  Giới thiệu hướng dẫn viên

Câu 18: Khi đang soạn thảo văn bản Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực hiện thì bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl – Y

B. Ctrl – Z

C. Ctrl – V

D. Ctrl – X

Câu 19: Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. File – New, sau đó chọn Folder

B. Edit – New, sau đó chọn Folder

C. Tools – New, sau đó chọn Folder

D. Windows – New, sau đó chọn Folder

Câu 20: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn trình diễn tài liệu được soạn thảo, ta thực hiện:

A. Slide Show – View Show

B. File – View Show

C. Tools – View Show

D. Window – View Show

Câu 21: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì nhận được kết quả?

A. Tinhoc

B. HOC

C. TIN

D. 3

Câu 22: Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím Enter

B. Phím End

C. Phím Delete

D. Phím ESC

Câu 23: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường thấy trên các trang báo và tạp chí), ta thực hiện:

A. Insert – Column

B. Format – Column

C. View – Column

D. Table – Column

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn Tin học

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án D A D D A D D C A A A A
Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Đáp án C A D D B B A A B D B

Tham khảo thêm các bài thi Tin học văn phòng được hoatieu.vn đăng tải tại đây:

Back to top button