Đề bài – trả lời hoạt động 4 trang 75 sgk toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Thống kê số bạn mang bút chì và tẩy ở tổ em. Lập bảng thống kê rồi vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê đó.

Đề bài

Thống kê số bạn mang bút chì và tẩy ở tổ em. Lập bảng thống kê rồi vẽ biểu đồ tranh cho bảng thống kê đó.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Thu thập thông tin: Mỗi bạn mang bao nhiêu bút?

Thống kê lại số bạn mang bút chì và tẩy dưới dạng bảng.

Vẽ biểu đồ tranh.

Lời giải chi tiết

Ví dụ: Lớp em có sĩ số 15.

Có 10 bạn mang bút chì, 5 bạn còn lại không mang bút chì.

Có 9 bạn mang tẩy và 6 bạn không mang tẩy.

Bảng thống kê:

Mang đi

Không mang đi

Bút chì

10

5

Tẩy

9

6

Biểu đồ tranh:

Video liên quan

Xem thêm:  1 két bia Sài Gòn bao nhiêu chai
Back to top button